Παθητική αναγκαστική ή απλή η ομοδικία των συγκυρίων οικοδομής σε περίπτωση πτώσης κτίσματος (925ΑΚ) ?

Χωρίς απαντήσεις
katkip
Εικόνα: katkip
Εκτός σύνδεσης
Ημ. Εγγραφής: 13/02/2016

Καλησπέρα! Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το site για υποβολή ερωτημάτων σας θέτω το εξής:

Έχει προκληθεί ζημία από πτώση κτίσματος. Η παθούσα ασκεί αγωγή μόνο κατά ενός ιδιοκτήτη (ορόφου από το οποίον αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού). Αυτός προσεπικαλεί τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της οικοδομής, διότι το τμήμα που αποκολλήθηκε ήταν κοινόχρηστο. ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

Α) Η προσεπίκληση προς τους ιδιοκτήτες που (αν και έγινε ως προς όλους) κοινοποιήθηκε σε μερικούς μόνο από αυτούς, θεωρείται ως προσεπίκληση αναγκαίων ομοδίκων (76 ΚΠολΔ) ή ως προσεπίκληση δικονομικών εγγυητών (88ΚΠολΔ)?

Β) Ως προς την παθούσα οι συνιδιοκτήτες της οικοδομής (λόγω του κοινοχρήστου τμήματος) τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας ή απλής?

Γ) Υπάρχει εις ολόκληρον ευθύνη κάθε ιδιοκτήτη προς αποκατάσταση της ζημίας ή η υποχρέωση καθενός προσδιορίζεται σε καταβολή ποσοστού της αποζημίωσης ίσου με το ποσοστό συγκυριότητάς του στην οικοδομή (π.χ. 185ο/οο εξ αδιαιρέτου) ?

Δ) Η παθούσα παραιτήθηκε από την αγωγή που άσκησε κατά του ενός ιδιοκτήτη, στην οποία προσεπικλήθηκαν οι λοιποί ιδιοκτήτες. Αν θεωρηθεί ότι οι συνιδιοκτήτες προσεπικλήθηκαν ως αναγκαίοι ομόδικοι (συνεπώς κατέστησαν διάδικοι στη δίκη αυτή) η παραίτηση από την αγωγή κατά του ενός ιδιοκτήτη ισοδυναμεί με παραίτηση και ως προς τους υπόλοιπους που προσεπικλήθηκαν (δεδομένου ότι συζήτηση μόνης της προσεπίκλησης δεν νοείται χωρίς την κύρια αγωγή, άλλως έχει καταστεί απαράδεκτη η προσεπίκληση ελλείψει εκκρεμοδικίας) ή θα έπρεπε η παραίτηση να κοινοποιηθεί και σε αυτούς (αφού έχουν καταστεί διάδικοι)?

Ε) Σημειώνεται ότι η παθούσα άσκησε νέα αγωγή (2η) πάλι κατά του ενός ιδιοκτήτη (παραιτούμενη με το νέο αυτό δικόγραφο από το δικόγραφο της προηγούμενης) ΚΑΙ αυτοτελή αγωγή κατά των λοιπών ιδιοκτητών (την οποία προσδιορίζει ως «συμπληρωματική»).

Την αγωγή κατά των συνιδιοκτητών (πλην του αρχικού) επιδίδει μετά την 5ετία και με την οποία δηλώνει ότι παραιτείται από την 1η αγωγή επί της οποίας ασκήθηκε η προαναφερόμενη προσεπίκληση.

Η απαίτηση της παθούσας-ενάγουσας κατά των συνιδιοκτητών (πλην του αρχικώς εναγομένου) έχει παραγραφεί ή θεωρείται διακοπείσα η παραγραφή από την επίδοση της προσεπίκλησης, εφόσον δεν θεωρηθεί ότι έχει παραιτηθεί ως προς αυτούς τους συνιδιοκτήτες με την παραίτηση από το δικόγραφο ως προς τον αρχικό εναγόμενο?

Στ) Μπορεί να ασκηθεί συμπληρωματική αγωγή ως προς τους λοιπούς συνιδιοκτήτες πέραν της 5ετίας και ως εκ του συμπληρωματικού της χαρακτήρα να θεωρηθεί ότι παρακάμπτεται το θέμα παραγραφής?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!