Κανονισμός Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση" λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, στα πλαίσια του Γενικού Τμήματος Δικαίου (Γ.Τ.Δ.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με τρεις κατευθύνσεις: α) Ιδιωτικού Δικαίου, β) Δημοσίου Δικαίου και γ) Ποινικού Δικαίου & Θεωρίας του Δικαίου.

Κανονισμός Π.Μ.Σ. "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση"

Άρθρο 1 - Αντικείμενο και Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ελληνικών νομικών θεσμών υπό την οπτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης.

 

2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ειδικές γνώσεις που χρειάζονται για την εξοικείωσή τους με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την έρευνα και εφαρμογή των ισχυουσών δικαιϊκών ρυθμίσεων, όπως αυτές διαμορφώνονται ιδίως από την αλληλεπίδραση ευρωπαϊκής και εσωτερικής έννομης τάξης στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον.

Άρθρο 2 - Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» με αναγραφή της μιας από τις τρεις Κατευθύνσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 12 του παρόντος.

 

2. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση και αξιολογηθούν θετικά στη Διπλωματική Εργασία.

Άρθρο 3 - Διάρκεια Σπουδών

Οι μεταπτυχιακές σπουδές διαρκούν τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, που ορίζεται σε ένα εξάμηνο.

Άρθρο 4 - Αναστολή Σπουδών

1. Αναστολή σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή με αίτηση του ενδιαφερομένου, υπό τις εξής σωρευτικές προϋποθέσεις:

 

α) εφόσον ο αιτών έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο και δεν οφείλει κανένα μάθημα, και

 

β) εφόσον ο αιτών επικαλείται σπουδαίους λόγους επαρκώς αιτιολογημένους.

 

2. Επί των αιτημάτων αναστολής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ).

 

3. Η διάρκεια της χορηγούμενης αναστολής δεν υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα.

Άρθρο 5 - Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) ανά Κατεύθυνση.

Άρθρο 6 - Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., ή ισοτίμων προς αυτά εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, Νομικών Τμημάτων κυρίως, αλλά και άλλων Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

 

Άρθρο 7 - Προϋποθέσεις και Κριτήρια Επιλογής

 

1. Οι υποψήφιοι και των τριών Κατευθύνσεων οφείλουν να πληρούν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

α) Κατώτερος βαθμός πτυχίου: λίαν καλώς (6,5).

 

β) Πιστοποιητικό επάρκειας σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (αγγλική γαλλική, γερμανική, ιταλική), ειδικότερα Proficiency Cambridge/Michigan ή TOEFL με 550/213, Sorbonne I ή DALF, Kleines Sprachdiplom, Celi 4 di Peruggia ή Diploma di 1° grado dell' Istituto Italiano di Cultura. Στην περίπτωση, κατά την οποία o υποψήφιος δεν διαθέτει τον ανωτέρω τίτλο σπουδών, εξετάζεται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσει. Εξαίρεση γίνεται δεκτή για όσους έχουν σπουδάσει σε αγγλόφωνο, γαλλόφωνο, γερμανόφωνο ή ιταλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

 

2. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής ορίζονται ανά Κατεύθυνση ως εξής:

 

Α. Κατεύθυνση «Ιδιωτικό Δίκαιο»

 

α) Πτυχίο Νομικού Τμήματος.

 

β) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση επί γνωστικών αντικειμένων της Κατεύθυνσης.

 

γ) Οι επιτυχόντες καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

 

Β. Κατεύθυνση «Δημόσιο Δίκαιο»

 

α) Πτυχίο Νομικού Τμήματος και Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα.

 

β) Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

 

γ) Οι επιλεγέντες υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση επί γνωστικών αντικειμένων της Κατεύθυνσης.

 

Γ. Κατεύθυνση «Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου»

 

α) Πτυχίο Νομικού Τμήματος, Τμημάτων με συναφή γνωστικά αντικείμενα, καθώς και της Σχολής Αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Οι τελευταίοι εισάγονται σε ποσοστό 1/5, κατ΄ ανώτατο όριο, επί του συνολικού αριθμού των εισαγομένων στην Κατεύθυνση.

 

β) Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση σε δύο μαθήματα της Κατεύθυνσης.

 

γ) Οι επιτυχόντες καλούνται σε προφορική συνέντευξη.

 

3. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός στα μαθήματα Κατεύθυνσης, ο βαθμός πτυχίου, οι πανεπιστημιακές εργασίες, το συγγραφικό και ερευνητικό έργο, η ειδικότερη γνώση του αντικειμένου της Κατεύθυνσης, η συναφής επαγγελματική εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, οι συστατικές επιστολές και η συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου.

Άρθρο 8 - Διαδικασία Επιλογής

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή έντυπη αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με αναγραφή της επιθυμητής Κατεύθυνσης. Η υποβολή αίτησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις τρεις Κατευθύνσεις. Οι επί πτυχίω φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι., που έχουν συμπληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών, και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων αλλοδαπών ιδρυμάτων, που αναμένουν την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, μπορούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους και υπεύθυνη δήλωση και, κατόπιν, να καταθέσουν τον αναγνωρισμένο τίτλο έως την τελευταία ημέρα εγγραφής των επιλεγμένων φοιτητών.

 

2. Η προεπιλογή των υποψηφίων γίνεται ανά Κατεύθυνση, από τις αρμόδιες Τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων, που ορίζονται κατ΄ έτος από τη Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες-εξεταστές. Η επιλογή των εισακτέων και των επιλαχόντων ανά Κατεύθυνση αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 

3. Σε περίπτωση είτε μη εγγραφής επιλεγμένου φοιτητή, είτε διαγραφής του εντός μηνός από την έναρξη των μαθημάτων του Α' εξαμήνου, είναι δυνατή η κάλυψη της θέσης κατά τη σειρά του πίνακα Επιλαχόντων. Διαγραφή φοιτητή είναι δυνατή οποτεδήποτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 9 - Διδασκόμενα Μαθήματα*
- Κατεύθυνση: Ιδιωτικό Δίκαιο

Α' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Δικαιοπρακτικές και εξωδικαιοπρακτικές ενοχές

 

2. Προστασία των καταναλωτών

 

3. Δικονομική μεταχείριση ιδιωτικών συναλλαγών

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (1)

 

1. Μισθωτικές συμβάσεις

 

2. Αστική προστασία του περιβάλλοντος

 

3. Θεσμοί κοινωνικής προστασίας

 

Β' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Διατόπιες συναλλαγές

 

2. Δίκαιο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων

 

3. Σύγχρονα θέματα εργασιακών σχέσεων

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (1)

 

1. Δίκαιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων

 

2. Προστασία ιδιωτικού βίου

 

Γ' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Ιδιόμορφες συμβάσεις

 

2. Σύγχρονα θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

 

3. Επίκαιρα θέματα κοινωνικού δικαίου

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (1)

 

1. Διεθνή δικονομικά ζητήματα

 

2. Θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου

 

3. Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο

- Κατεύθυνση: Δημόσιο Δίκαιο

Α' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Συνταγματικό δίκαιο

 

2. Ευρωπαϊκό Θεσμικό δίκαιο

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Ευρωπαϊκό Συνταγματικό δίκαιο

 

2. Εθνική διοίκηση και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

 

3. Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό δίκαιο

 

Β΄ εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Διοικητικό δίκαιο

 

2. Ευρωπαϊκό Φορολογικό δίκαιο

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Συγκριτικό Συνταγματικό δίκαιο

 

2. Αστική ευθύνη του Δημοσίου

 

3. Διοικητικό Δικονομικό δίκαιο

 

Γ΄ εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Θεωρίες του κράτους

 

2. Ευρωπαϊκή προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Ειδικά θέματα Διοικητικού δικαίου

 

2. Ευρωπαϊκό Δικονομικό δίκαιο

 

3. Ειδικά θέματα Συνταγματικού δικαίου

- Κατεύθυνση: Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου

Α' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Η αναδιαμόρφωση κανόνων ουσιαστικού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

2. Ζητήματα Στοιχειολογίας και Μεθοδολογίας του δικαίου

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Η προβληματική της εναρμόνισης του ποινικού δόγματος με τις σύγχρονες εκφάνσεις της εγκληματικής συμπεριφοράς

 

2. Ποινικό δίκαιο και προστασία των θεμελιωδών δημοκρατικών ελευθεριών

 

3. Ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής Φιλοσοφίας του δικαίου

 

4. Δικαιική Λογική

 

Β' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Η αναδιαμόρφωση κανόνων δικονομικού ποινικού δικαίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

2. Δίκαιο, Τεχνική, Περιβάλλον

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Ποινική προστασία του καταναλωτή και ευρωπαϊκή νομοθεσία

 

2. Εργατικό Ποινικό δίκαιο

 

3. Νομοπληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη

 

4. Γενική Θεωρία του αδικήματος

 

Γ' εξάμηνο

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

 

1. Η ποινική νομοθεσία στο πεδίο των σύγχροων εφαρμογών της τεχνολογικής εξέλιξης

 

2. Ζητήματα Κοινωνιολογίας του δικαίου

 

ΙΙ. Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα (2)

 

1. Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

 

2. Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος

 

3. Ζητήματα Δικαιοκυβερνητικής

 

4. Δίκαιο και Τέχνες

Άρθρο 10 - Φοίτηση και Αξιολόγηση

1. Σε κάθε εξάμηνο από τα τρία, σε κάθε Κατεύθυνση, οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα. Η αναλογία υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν μαθημάτων διαφοροποιείται ανά Κατεύθυνση. Σε κάθε Κατεύθυνση προβλέπεται ανά διδακτικό εξάμηνο ένα τουλάχιστον μάθημα υποχρεωτικό και ένα μάθημα υποχρεωτικό κατ΄ επιλογήν. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις ανά μάθημα. Οι διδακτικές μονάδες (δ.μ.) ορίζονται σε 3 για κάθε μάθημα, δηλ. 36 δ.μ. συνολικά για τα τρία εξάμηνα κάθε Κατεύθυνσης, ενώ οι δ.μ. της Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται στις 24. Συνεπώς, το Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 60 δ.μ. συνολικά.

 

2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Φοιτητής, που απουσιάζει περισσότερες από τέσσερις φορές σε κάποιο από τα μαθήματα, διαγράφεται. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

 

3. Η φοίτηση μπορεί να περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές. Η διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, δεν αποκλείονται, ωστόσο, ξενόγλωσσες διαλέξεις. Με απόφαση των μελών κάθε Κατεύθυνσης είναι δυνατή η οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, εργαστηρίων, όπου μπορούν να συμμετέχουν και ελεύθεροι ακροατές. Οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων επιστημονικών εκδηλώσεων χορηγούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Επίσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μέρους των σπουδών στην αλλοδαπή, σε συνάρτηση με τις συνεργασίες του Παντείου Πανεπιστημίου, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ.

 

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται είτε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, είτε απαλλακτικές ασκήσεις ή εργασίες, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι φοιτητές βαθμολογούνται κατά την κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα (10) σε ακέραιους αριθμούς και σε δεκαδικές υποδιαιρέσεις της μονάδας, με κατώτερο προβιβάσιμο βαθμό το έξι (6).

 

5. Σε περίπτωση αποτυχίας σε τρία, τουλάχιστον, μαθήματα του εξαμήνου ο φοιτητής διαγράφεται. Σε περίπτωση αποτυχίας σε δύο μαθήματα του εξαμήνου ο φοιτητής επαναλαμβάνει πλήρως το αντίστοιχο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα μάθημα του εξαμήνου, η εξέταση επαναλαμβάνεται το αργότερο έως την έναρξη του αμέσως επομένου εξαμήνου και, εάν ο φοιτητής αποτύχει στην επανεξέταση, επαναλαμβάνει πλήρως το αντίστοιχο εξάμηνο. Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει πλήρως το αντίστοιχο εξάμηνο, οι προβιβάσιμοι βαθμοί του στα λοιπά μαθήματα του εξαμήνου διαγράφονται - ακυρώνονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Δεν επιτρέπεται τρίτη εγγραφή στο ίδιο εξάμηνο, με συνέπεια τη διαγραφή του φοιτητή.

 

6. Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) προκύπτει από την πρόσθεση των μέσων όρων της βαθμολογίας κάθε εξαμήνου στον οποίον προστίθεται ο βαθμός της Διπλωματικής Εργασίας επί δύο (3/5 για τα εξάμηνα και 2/5 για τη διπλωματική εργασία). Ο κατώτερος βαθμός στη Διπλωματική Εργασία είναι έξι (6). Η βαθμολογική κλίμακα του Μ.Δ.Ε. είναι: άριστα (10-8,5), λίαν καλώς (8,4-7), καλώς (6,9-6).

 

6. Η διαγραφή φοιτητή στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Άρθρο 11 - Διπλωματική Εργασία

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και των τριών εξαμήνων, ο φοιτητής επιλέγει Επιβλέποντα της Διπλωματικής του Εργασίας και, σε συνεργασία με αυτόν, ορίζει το θέμα της. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται τα λοιπά δύο μέλη της. Ο Επιβλέπων μπορεί να προτείνει ως μέλος/η της Εξεταστικής Επιτροπής διδάσκοντα/ες κατά το άρθρο 13 του παρόντος.

 

2. Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται εντός έξι μηνών από την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου εξαμήνου. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής επί ένα ακόμη εξάμηνo.

 

3. Στην περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της εντός των επομένων τριών μηνών.

Άρθρο 12 - Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. και Επιλογή Μαθημάτων

1. Το ΠΜΣ είναι διαρθρωμένο σε τρεις Κατευθύνσεις:

 

α) Κατεύθυνση: Ιδιωτικό Δίκαιο.

 

β) Κατεύθυνση: Δημόσιο Δίκαιο.

 

γ) Κατεύθυνση: Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου.

 

2. Τα υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανά Κατεύθυνση διδάσκονται, εφόσον επιλεγούν από τρεις, κατ' ελάχιστον, φοιτητές.

 

3. Οι δηλώσεις συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα του Π.Μ.Σ. της οικείας Κατεύθυνσης υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 - Διδακτικό Προσωπικό

1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται από:

 

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Δικαίου,

 

β) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου ή ομοειδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

 

γ) Ομότιμους καθηγητές.

 

2. Τμήματα της ύλης των γνωστικών αντικειμένων των Κατευθύνσεων μπορούν να διδάξουν ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 

3. Η επιστημονική ευθύνη, πάντως, και η εν γένει οργάνωση αλλά και διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε γνωστικού αντικειμένου ανήκει στα μέλη Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Δικαίου.

Άρθρο 14 - Υποστήριξη και Υποδομές

1. Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων του ΠΜΣ το Πάντειο Πανεπιστήμιο παρέχει τις απαραίτητες αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, γραφείο γραμματείας και εποπτικά μέσα. Παρέχει, επίσης πρόσβαση στην κεντρική βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, στο εργαστήριο Η/Υ.

 

2. Σε κάθε Κατεύθυνση, με απόφαση των μελών, ορίζεται αρμόδιος για τα θέματα Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 15 - Χρηματοδοτικοί Πόροι

1. Το ΠΜΣ «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» χρηματοδοτείται για τη λειτουργία του, από 1.1.2004 έως 31.8.2006, από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

 

2. Λοιπές πηγές χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός, κοινοτικές επιχορηγήσεις ή κοινοτικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές.

Άρθρο 16 - Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του, κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Άρθρο 17 - Όργανα Διοίκησης

Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:

 

α) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Μ.Σ.

 

β) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

 

γ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 18 - Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ., καθώς και από δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, που εκλέγονται από τους συναδέλφους τους.

 

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) εκλέγει το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής

 

β) αποφασίζει την ανάθεση των μαθημάτων

 

γ) αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων έργου

 

δ) συντάσσει τον Πίνακα Εισακτέων και Επιλαχόντων ανά Κατεύθυνση

 

ε) αποφασίζει τη διαγραφή - ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων σε περίπτωση επανάληψης εξαμήνου

 

στ) αποφασίζει για τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών, όπως και για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην αλλοδαπή

 

ζ) αποφασίζει τη διαγραφή φοιτητή

 

η) αποφασίζει την τροποποίηση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.

 

3. Η ΓΣΕΣ έχει αρμοδιότητα επί θέματος της Συντονιστικής Επιτροπής, όταν αποφασίσουν υπέρ της παραπομπής του στη ΓΣΕΣ τρία μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

 

4. Η ΓΣΕΣ έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας σε όσες περιπτώσεις δεν ορίζεται ρητά από το Νόμο το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 19 - Συντονιστική Επιτροπή

1. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και έξι (6) ακόμη μέλη. Τα μέλη της Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. της Γ.Σ.Ε.Σ., προτείνονται ανά δύο από τα μέλη κάθε Κατεύθυνσης και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 

2. Η θητεία της Σ.Ε. διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση κατά την οποία καθυστερεί η εκλογή νέας Σ.Ε., η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημέρα της εκλογής.

 

Η Σ.Ε. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) επιβλέπει και συντονίζει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

 

β) ορίζει τις Τριμελείς Επιτροπές Επιλογής Υποψηφίων για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών,

 

γ) αποφασίζει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και συνεντεύξεων των υποψηφίων και για την ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά φυλλάδια του Π.Μ.Σ.,

 

δ) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ.:

 

- τη διαγραφή - ακύρωση βαθμολογίας μαθημάτων σε περίπτωση επανάληψης εξαμήνου,

 

- την ανάθεση μαθημάτων κατά το άρθρο 13 παρ.1 του παρόντος,

 

- υποψηφίους για τη σύναψη σύμβασης διδακτικού έργου,

 

- τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών,

 

- την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην αλλοδαπή,

 

- την τροποποίηση του Κανονισμού του Π.Μ.Σ.,

 

ε) ορίζει τα δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της Διπλωματικής Εργασίας, μετά από πρόταση του Επιβλέποντα.

Άρθρο 20 - Διευθυντής

1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., με θητεία δύο ακαδημαϊκών ετών, και είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Γενικού Τμήματος Δικαίου στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή ή του καθηγητή.

 

2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) συγκαλεί τη Συντονιστική Επιτροπή, διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, προεδρεύει στις συνεδριάσεις της και έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών της,

 

β) μπορεί να ορίζει ad hoc επιτροπές για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

 

γ) εκπροσωπεί το Π.Μ.Σ. σε όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου, όπως και σε κάθε φορέα, εκτός Πανεπιστημίου,

 

δ) εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. θέματα που αφορούν το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 21 - Έγκριση και Τροποποίηση του Κανονισμού

1. Η Σ.Ε. εισηγείται τροποποιήσεις του Κανονισμού, επί των οποίων αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.

 

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. προσαρμόζει τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

----------------------------------------------

 

* Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης μπορεί να επέρχεται μεταβολή των μαθημάτων, τα οποία αναγράφονται στον Κανονισμό, στα πλαίσια των οριζομένων στην Υπουργική Απόφαση.

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...