Π.Μ.Σ. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

Π.Μ.Σ. Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου

Α. Γενικά Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου, λειτουργεί από το 1994-1995 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Το πρόγραμμα είναι διετούς διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92, όπως ισχύει σήμερα και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Κατεύθυνσης (επιπέδου Master’s) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, σε μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

- Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές. Αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών για το Διπλωματικό Σώμα, την πολιτιστική και την οικονομική διπλωματία, εμπειρογνωμόνων σε θέματα Διεθνούς Δικαίου, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

- Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές. Αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικών επί θεμάτων διεθνούς ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής, στρατηγικής ανάλυσης, μελέτης περιοχών (area studies), με έμφαση στη σταθερότητα / αστάθεια περιοχών, όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή.

- Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο. Αποβλέπει στην προετοιμασία στελεχών της οικονομικής διπλωματίας, συμβούλων για τις επιχειρήσεις που συνάπτουν διασυνοριακές συνεργασίες ή διεθνοποιούνται, τραπεζικών στελεχών που επιδιώκουν να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance), σε διευθύνσεις διεθνών δραστηριοτήτων τραπεζών, καθώς και σε τραπεζικά υποκαταστήματα στο εξωτερικό, κ.λπ.

- Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet). Αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο και τα Επιμελητήρια, στελεχών Ευρωπαϊκών Οργανισμών, στελεχών για εταιρείες συμβούλων σε θέματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, εφαρμογής κοινοτικών πολιτικών στην Ελλάδα κ.λπ.

- Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet). Αποβλέπει στην προετοιμασία ειδικού επιστημονικού προσωπικού για το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής διπλωματίας, καθώς και στελεχών Διεθνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

- Διεθνής Πολιτική Οικονομία. Αποβλέπει στη στελέχωση θέσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (π.χ. διευθύνσεις μελετών τραπεζών), που απαιτούν συνδυασμένη γνώση οικονομίας και πολιτικής για την εκπόνηση μελετών στάθμισης κινδύνων (risk assessment) αναφορικά με γεωγραφικές περιοχές και οικονομικές δραστηριότητες.

Το Π.Μ.Σ. συνδυάζει τη θεωρητική διδασκαλία με την εμπειρική μελέτη διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων. Κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ έχει τη δική της απήχηση στην αγορά, δηλαδή απευθύνεται σε διαφορετικό κοινό (target group). Η φοίτηση είναι δωρεάν, πλην των εκπαιδευτικών επισκέψεων και προγραμμάτων που διεξάγονται εκτός Αθηνών (π.χ. Ύδρα, Σπέτσες, Ναύπλιο). Το δίπλωμα αποτελεί εξάλλου προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η βασική διάρθρωση του προγράμματος βασίζεται στη λογική της διδασκαλίας τριών γνωστικών αντικειμένων / μαθημάτων ανά εξάμηνο, δηλαδή εννέα συνολικά μαθήματα στη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων, ενώ η διπλωματική εργασία, με συντελεστή 30 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS, ετοιμάζεται στη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10) ακαδημαϊκές μονάδες ECTS και οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τουλάχιστον τρεις (3) για κάθε μάθημα.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συμπληρώνεται με ατομική ερευνητική δραστηριότητα και συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (Ι.Δ.Ι.Σ.) και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.). Ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ. ορίζει το ανώτατο επιτρεπτό όριο απουσιών και τον τρόπο αιτιολόγησής τους. Η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να αποκλείεται η διδασκαλία και εξέταση ορισμένων μαθημάτων σε ξένη γλώσσα. Μέρος των μεταπτυχιακών σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό στα πλαίσια προγραμμάτων ανταλλαγών. Ειδικά για τους σπουδαστές που επιλέγουν την κατεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματικών Σπουδών είναι υποχρεωτική και η επιτυχής παρακολούθηση δύο ξένων γλωσσών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κατευθύνσεων «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» και «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση (stage) κατά τους θερινούς μήνες στο Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία, ενώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κατευθύνσεων «Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο» και «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική» απασχολούνται (stage) κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και κατά το δεύτερο στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος απαιτείται η επιτυχής εκπόνηση και υποστήριξη διπλωματικής εργασίας – ενώπιον τριμελούς επιτροπής – 25,000 λέξεων με ειδικό βάρος 30 ακαδημαϊκές μονάδες ECTS επί συνόλου 120. Ο Κανονισμός του ΠΜΣ ορίζει τις προδιαγραφές των διπλωματικών εργασιών, το χρονοδιάγραμμα εκπόνσησης και υποστήριξής τους και τον τρόπο αξιολόγησής τους. Προϋπόθεση για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχής εξέταζη σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Στους σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις και δεν υποβάλλουν διπλωματική εργασία ή των οποίων η εργασία απορρίπτεται, χορηγείται βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών.

Β. Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι τμημάτων και κατευθύνσεων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικής Επιστήμης, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων Ιδρυμάτων και κατευθύνσεων της αλλοδαπής. Ειδικά στην κατεύθυνση «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» και «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές» γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η Συντονιστική Επιτροπή εκδίδει πίνακα αντιστοιχίας πτυχίων με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. μαζί με τις κατηγορίες πτυχιούχων που υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις και τα εξεταζόμενα ανά ειδίκευση μαθήματα. Ο πίνακας προσαρτάται ως παράρτημα στον παρόντα κανονισμό. Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφεται η κατεύθυνση που ο υποψήφιος θα ακολουθήσει. Ο υποψήφιος υποχρεούται μαζί με το πτυχίο του να υποβάλει αναλυτική βαθμολογία του συνόλου των σπουδών του.

Προκειμένου να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να εκπληρώνουν, εναλλακτικά, τις παρακάτω ειδικές προϋποθέσεις:
α) Να είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον επτά (7/10).
β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον έξι και ήμισυ (6,5/10) και η βαθμολογία τριών βασικών μαθημάτων που περιέχονται στην αναλυτική βαθμολογία και είναι συναφή με την ειδίκευση που επιθυμούν να ακολουθήσουν να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) ή σύνολο εικοσιτεσσάρων (24) μονάδων. Για τη συνάφεια των μαθημάτων αποφαίνεται η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.
γ) Να είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον έξι (6/10) και να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία διαρκείας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, ή επαγγελματική εμπειρία διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών, εφόσον η ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία είναι συναφής προς το αντικείμενο της ειδίκευσης που επιθυμούν να ακολουθήσουν και έχει αποκτηθεί μετά την περάτωση των σπουδών τους.

Οι πτυχιούχοι αλλοδαπών ΑΕΙ υποχρεούνται να προσκομίσουν μέχρι την εγγραφή τους βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ΔΙΚΑΤΣΑ. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και οι επί πτυχίω φοιτητές, επισυνάπτοντας την αναλυτική βαθμολογία επτά (7) εξαμήνων σπουδών, τυχόν δε εγγραφή τους στον πίνακα επιτυχόντων ισχύει υπό την αίρεση ότι θα προσκομίσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση περί επιτυχούς περατώσεως των σπουδών τους.

Απαιτείται, επίσης, επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, που να πιστοποιείται με την κατοχή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων, όπου για μεν την αγγλική γλώσσα απαιτείται Cambridge/ Michigan Proficiency ή TOEFL με 550/213 τουλάχιστον μονάδες για δε τη γαλλική γλώσσα απαιτείται Sorbonne II ή DALF. Ειδικά για την ειδίκευση «Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές» απαιτείται η γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, νοουμένου ότι για τη γαλλική γλώσσα αρκεί το επίπεδο Sorbonne I ή DELF A-VI. Το επαρκές επίπεδο γνώσης των γλωσσών αυτών πιστοποιείται επίσης και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών άλλης χώρας. Υποψήφιοι που δεν κατέχουν έναν από τους παραπάνω τίτλους ή αποδεικτικά ξένων γλωσσών, καλούνται να συμμετάσχουν σε δοκιμασία επάρκειας γλωσσικών γνώσεων.
Οι επιτυχόντες στη δοκιμασία γλωσσικής επάρκειας, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών τίτλων και προσόντων εγγράφονται σε πίνακα υποψηφίων, από τους οποίους η Επιτροπή Επιλογής ανά κατεύθυνση επιλέγει μετά από προφορική συνέντευξη μέχρι δεκαπέντε (15) εισακτέους ανά κατεύθυνση.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να υποχρεώσει σπουδαστές που γίνονται καταρχήν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. να υποβληθούν σε συμπληρωματικές εξετάσεις ή πρακτική άσκηση μέχρι την έναρξη του προγράμματος. Ο τελικός πίνακας των επιλεγέντων εισακτέων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Δ.Ε.Σ.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η κατάθεση της σχετικής αίτησης και των πιο πάνω δικαιολογητικών κατά το μήνα Μάιο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου (Λ. Συγγρού, Νέα Πτέρυγα – «Μπλε Κτήριο», 2ος όροφος, αίθ. 314, τηλ.: 210-9220031, 210-9201601-2).

Τελευταία Νέα

Προκηρύξεις
11:22
30/03/23
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση για άσκηση δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου...
Εκδηλώσεις
10:09
27/03/23
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 10ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...
Προκηρύξεις
09:48
27/03/23
Η Νομική Σχολή του Institution d'Etudes Francophones (IdEF) ανακοινώνει την ανάγκη πλήρωσης...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
19:31
21/03/23
Αγαπητές/οι συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του συναδέλφου, Νίκου Πιρπινάκη,...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:17
20/03/23
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω επισυνάπτεται η πρόσκληση του Δήμου Ελληνικού -...
Εκδηλώσεις
14:03
15/03/23
  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:11
14/03/23
Ανήκετε στον ευρύτερο νομικό χώρο και εκφράζεστε μέσα από τη μουσική και το τραγούδι ή γνωρίζετε...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:09
14/03/23
Κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής της ΟλΔΣΕ, ο Α'23 Πανελλήνιος Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων θα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:06
14/03/23
Σας ενημερώνουμε ότι η εκδήλωση μας για τα ακίνητα μεταφέρεται την Δευτέρα, 20 Μαρτίου και την...
Νομική Επικαιρότητα
14:56
09/03/23
Προκήρυξη βραβείων επιστημονικών μελετών.   Το Εργαστήριο Μελέτης για Διαφάνεια, τη Διαφθορά...