Αμοιβή και θέματα ασκουμένων Δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Αριθμ. 746/034 – ΦΕΚ B 289 – 25.02.2015

Ρύθμιση θεμάτων Ασκούμενων Δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
αποφασίζει:

1. Ορίζει τη μηνιαία αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία της ΕΕΤΤ στο ποσό των εξακοσίων (600,00 €) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός.

2. Καθορίζει τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με υπόδειγμα που συντάσσει η ΕΕΤΤ και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο αυτής, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της.

Στην αίτηση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) τα στοιχεία του αστυνομικού δελτίου ταυτότητάς του,

β) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου, εάν έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος,

γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Η Επιλογή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η ΕΕΤΤ στη σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

3. Ορίζει ως Υπεύθυνο τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ

Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων να καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

4. Ορίζει ότι η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα έτος πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τελευταία Νέα

Εκδηλώσεις
18:50
05/12/22
Αγαπητοί συνάδελφοι,  σας προσκαλούμε στην εκδήλωση της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων...
Εκδηλώσεις
13:48
05/12/22
Αγαπητοί συνάδελφοι,  παρακάτω θα βρείτε το link της εκδήλωσης του Συνδέσμου Ανωνύμων...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...