Πρόσκληση για πρακτική άσκηση ασκουμένων Δικηγόρων στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δικηγόρων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως και 27 Ιανουαρίου 2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 9 Ιανουαρίου 2015 Πρόσκληση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όσους ασκούμενους δικηγόρους ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν

μέρος της ασκήσεώς τους, για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, στο

Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλουν σχετική αίτηση είτε εντύπως, στη

Γραμματεία της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε ηλεκτρονικά,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση ye.grammateia@elsyn.gr, έως και την 16η

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα απασχοληθούν στο

Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζονται σε δέκα τρεις (13).

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

(υποβολή αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.)

-Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώνουν:

α) ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας,

β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου,

γ) τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και σταθερό),

δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ε) τον βαθμό του πτυχίου τους,

στ) τη βαθμολογία όλων των εξαμήνων στο συνταγματικό, διοικητικό και

ζ) τυχόν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο,

η) τυχόν γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας,

πιστοποιούμενη από τίτλους σπουδών ή την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών

σπουδών στο εξωτερικό.

-Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια των

-Τα κριτήρια επιλογής είναι: α) διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο

συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε γνωστικό αντικείμενο

που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τον οικείο δικαιοδοτικό κλάδο ή σε

γνωστικό αντικείμενο που εντάσσεται στη νομική επιστήμη, γ) ο βαθμός

πτυχίου, σε συνδυασμό με τα μαθήματα του αντίστοιχου δικαιοδοτικού

κλάδου, που προαναφέρθηκαν, δ) η γνώση ξένων γλωσσών και ε) η τυχόν

επιτυχής άσκηση σε άλλο ανώτατο δικαστήριο.

-Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ελεγκτικού

-Κατά τα λοιπά ισχύει η μνημονευόμενη στο προοίμιο της ανακοινώσεως

αυτής (υπό στοιχείο β ́) ΚΥΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
22:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...