"Νομική Βοήθεια για Νέους"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010[b]Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΚΟΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ[/b]

Αντικείμενο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» (Youth Legal Aid) της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς είναι η δωρεάν νομική συνδρομή σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες νέων (ομάδες στόχοι), η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων. Τις υποθέσεις των ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα αναλαμβάνουν νέοι δικηγόροι έως 35 ετών.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός. Αφενός στοχεύει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι ομάδες στόχοι, ενισχύοντας πρακτικά τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη, ενώ αφετέρου ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους νέους δικηγόρους στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.

[b]Β. ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ[/b]

Η νομική συνδρομή θα παρέχεται για υποθέσεις που αφορούν σε:
1. Ανήλικους Παραβάτες
2. Κακοποιημένους ανήλικoυς και νέους έως 30 ετών
3. Πρόσφυγες έως 30 ετών
4. Παλλινοστούντες έως 30 ετών
5. Νέους θεραπευόμενους από τοξικές ουσίες έως 30 ετών, που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης ή έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένο πρόγραμμα απεξάρτησης.

ή/και έχουν ως αντικείμενο:
1. Εργασία Ανηλίκων
2. Παράνομη Διακίνηση και Εμπορία ανθρώπων (trafficking and smuggling) έως 30 ετών
3. Χρήση απαγορευμένων ουσιών από νέους έως 30 ετών

[b]Γ. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ[/b]

Πρόταση για να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν:
1. Δικηγορικοί Σύλλογοι
2. ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στο σκοπό τους περιλαμβάνεται η παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα που εμπίπτουν στις ομάδες στόχους.

Τις υποθέσεις θα χειρίζονται νέοι δικηγόροι ηλικίας έως 35 ετών. Κατ’ εξαίρεση για υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ηλικιακό κριτήριο.

[b]Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ[/b]

Η παροχή των νομικών υπηρεσιών θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2010, όπως θα προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά.

[b]Ε. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ[/b]

Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στην παροχή νομικών υπηρεσιών στις ομάδες-στόχους και συγκεκριμένα:
1. Έξοδα παράστασης δικηγόρου στο δικαστήριο, όπως αυτά ορίζονται βάσει των γραμματίων προείσπραξης και αποδεικνύονται από θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.
2. Έξοδα παράστασης δικηγόρων για εξωδικαστικές ενέργειες, όπως αυτά ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και αποδεικνύονται από θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα δικηγόρων.

[b]ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ[/b]

Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οφείλουν:
1. Να προβούν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς σε κάθε δυνατή ενέργεια για την ενημέρωση και προώθηση του προγράμματος στα μέλη τους. Κατ’ ελάχιστον, οφείλουν να συμπεριλάβουν το λογότυπο καθώς και σχετικό σύνδεσμο για το πρόγραμμα σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα τους.
2. Να αναθέσουν τις υποθέσεις σε νέους δικηγόρους έως 35 ετών, με εξαίρεση υποθέσεις στις οποίες απαιτείται παράσταση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
3. Να καταθέτουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ανά εξάμηνο αναλυτική κατάσταση από την οποία να προκύπτουν: α) στοιχεία του επωφελούμενου και η ομάδα στόχος στην οποία ανήκει, β) η φύση της υπόθεσης, γ) τα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου, δ) το ποσό που δαπανήθηκε ανά υπόθεση.
4. Να καταθέσουν στο τέλος του προγράμματος συνολική έκθεση απολογισμού η οποία θα συνοδεύεται από πρωτότυπα παραστατικά δαπανών (Α.Π.Υ.), συνοδευόμενα από αντίγραφα γραμματίων προείσπραξής ή/και από κατάσταση προεισπράξεων των συμμετεχόντων δικηγόρων.
5. Να επιστρέψουν αζημίως τυχόν αδιάθετα ποσά.
6. Οι όροι της επιχορήγησης ανά φορέα θα εξειδικεύονται περαιτέρω με συμβάσεις που θα υπογράφουν με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
7. Ρητά επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη δυνατότητα επιχορήγησης φορείς που α) δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρους του ποσού επιχορήγησης που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο ή β) έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Η παραβίαση οποιασδήποτε από τις ως άνω υποχρεώσεις, γεννά το δικαίωμα στη ΓΓΝΓ να κηρύξει τις δαπάνες στις οποίες προέβη ως μη επιλέξιμες και να απαιτήσει την επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης.

[b]Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ[/b]

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπληρωμένο το έντυπο που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενο από μια επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νομίμου εκπροσώπου τους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς με μορφή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλούνται επίσης όπως συνυποβάλλουν με την αίτηση και αντίγραφο του καταστατικού τους.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την 13η Ιουλίου 2010 με την ένδειξη «Για το Πρόγραμμα «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ-ΓΓΝΓ» στην εξής διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής
Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα

[b]Η. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ[/b]

Για διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Τηλέφωνο: 210-2599456, Φαξ: 210-2599302.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:37
20/09/21
Η Ε.Α.Ν.Δ.Α. σε συνεργασία με τις εκδόσεις "ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ" εξασφάλισε την κάτωθι ειδική,  για τα...
Προκηρύξεις
22:32
20/09/21
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:05
10/09/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΔΣΑ
19:43
15/07/21
Ξεκινά από σήμερα σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών...
Προκηρύξεις
10:19
13/07/21
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:36
08/07/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Εκδηλώσεις
10:47
25/06/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
22:12
27/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:37
21/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:59
19/05/21
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...