Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2003

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Απρίλιος 2003

Α. Αστικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Μ πολιτικός μηχανικός και κατασκευαστής πολυκατοικιών, είναι κύριος ενός οικοπέδου στην Κυψέλη. Υπό την ιδιότητά του αυτή αποφασίζει να ανεγείρει πολυκατοικία στο παραπάνω οικόπεδό του. Επειδή όμως δεν είχε όλα τα απαραίτητα κεφάλαια για την ανέγερση της πολυκατοικίας συμφωνεί με τον Ο, υπεργολάβο οικοδομών, να αναλάβει ο τελευταίος την κατασκευή του εκ μπετόν αρμέ σκελετού της πολυκατοικίας αντί συνολικού τιμήματος 10.800 ευρώ. Συμφωνήθηκε δε ότι για την εξόφληση του παραπάνω ποσού θα αναλάμβανε να τού μεταβιβάσει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Ο, το υπό στοιχεία Α-2 διαμέρισμα του πρώτου ορόφου της ανεγειρόμενης πολυκατοικίας, επιφάνειας 40 τ.μ. Εις επικύρωση των συμφωνηθέντων υπεγράφη το από 2 Φεβρουαρίου 2002 ιδιωτικό συμφωνητικό. Πράγματι ο Ο εκτελεί τις συμφωνηθείσες εργασίες και τις αποπερατώνει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι το έργο που ανέλαβε ο Ο αποπερατώθηκε εμπρόθεσμα και εκτελέστηκε χωρίς κανένα ελάττωμα ο τελευταίος ζήτησε από τον Μ σε εκτέλεση της συμφωνίας τους να του μεταβιβάσει την κυριότητα του διαμερίσματος που του υποσχέθηκε, πλην όμως ο Μ με διάφορες προφάσεις αρνείται να πράξει τούτο.

Οι ερωτήσεις στις οποίες καλείσθε να απαντήσετε αιτιολογημένα με βάση συγκεκριμένο άρθρο του ΑΚ είναι:

1. Μπορεί ο Ο βάσει του υπογραφέντος μεταξύ τους ιδιωτικού συμφωνητικού να ζητήσει την μεταβίβαση της κυριότητας του διαμερίσματος;

2. Αν ο Μ μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο την κυριότητα του διαμερίσματος αυτού μπορεί να στραφεί κατ’ αυτού ο Ο;

3. Ποιες γενικότερα αξιώσεις έχει ο Ο κατά του Μ; Αιτιολογήστε τις απόψεις σας, παραπέμποντας σε άρθρα του ΑΚ.

Θέμα 2ο:

Ο Α που είναι άγαμος και άτεκνος, πεθαίνοντας σε μεγάλη ηλικία, αφήνει με δημόσια διαθήκη την περιουσία του κατά ποσοστό Ύ εξ αδιαιρέτου στην ανεψιά του Δ υπό την αίρεση της νομιμοποίησης των σχέσεών της με τον Ο, με τον οποίο συζεί επί σειρά ετών και κατά το υπόλοιπο Ό εξ αδιαιρέτου στο κυοφορούμενο βρέφος της Δ, το οποίο η τελευταία είχε συλλάβει από τις σχέσεις της με τον Ο. Λίγο μετά τον θάνατο του Α το βρέφος της Δ γεννιέται νεκρό.

Ύστερα από αυτό το Ε υιός του Β, προαποβιώσαντος αδελφού του Α, καταλαμβάνει ολόκληρη την κληρονομιαία περιουσία του Α και προβαίνει σε πράξη αποδοχής της με βάση συμβολαιογραφικό έγγραφο, ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του αποβιώσαντος θείου του Α. Μετά ταύτα εκποιεί λόγω πώλησης ολόκληρη την κληρονομιαία ακίνητη περιουσία με συμβολαιογραφικό έγγραφο στον Ζ.

Με βάση τα παραπάνω καλείσθε να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:

1. Εάν η Δ απέκτησε ή όχι την ιδιότητα του κληρονόμου και σε τι ποσοστό;

2. Εάν ναι, βάσει ποιών διατάξεων μπορεί να διεκδικήσει την κληρονομιαία περιουσία που της κατελείφθη και κατά ποίων νομιμοποιείται να στραφεί;

Αιτιολογήστε τις απόψεις σας, παραπέμποντας σε άρθρα του ΑΚ.

Β. Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Οι Β, Γ και Δ είναι συγκύριοι ενός αγροτεμαχίου. Ο Α με αγωγή κατά του Β

ζήτησε να αναγνωριστεί ότι έχει δικαίωμα διέλευσης από το παραπάνω αγροτεμάχιο.

α) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παραδεκτού της αγωγής;

β) Είναι παραδεκτή η άσκηση της αγωγής μόνον κατά του Β;

γ) Πώς μπορούν να υποχρεωθούν οι συγκύριοι Γ και Δ να συμμετάσχουν στην ανοιγείσα δίκη;

Θέμα 2ο:

Ο Α άσκησε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή κατά του Β, κατοίκου Λαμίας με αίτημα την καταψήφισή του στην καταβολή ποσού 10.000 ευρώ, το οποίο οφείλει ο Β για εμπορεύματα που είχε αγοράσει από τον Α στην Αθήνα και τα οποία τού παραδόθηκαν, κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα, στην Ελευσίνα Αττικής. Πριν την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης της αγωγής του ο Α εκχώρησε (455 ΑΚ) νομότυπα την απαίτηση του στον Γ, ο οποίος (Γ) άσκησε επίσης αγωγή κατά του Β ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, ζητώντας την καταψήφισή του στο ίδιο ποσό.

α) Ποια επίδραση ασκεί η εκχώρηση στο παραδεκτό και την βασιμότητα της αγωγής του Α;

β) Είναι παραδεκτή η αγωγή του Γ;

γ) Με ποιο τρόπο μπορεί ο Γ να αξιώσει δικαστικά από τον Β την απαίτηση που τού εκχωρήθηκε από τον Α;

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Εξουσία διαχειρίσεως και εξουσία εκπροσωπήσεως στις εμπορικές εταιρείες:

1) Διάκριση και περιεχόμενο των εξουσιών.

2) Φορείς των εξουσιών στις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ανώνυμες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Θέμα 2ο:

Ο Α εκδίδει σήμερα την 19 Απριλίου 1003 την ακόλουθη επιταγή Πρόσθια όψη: «Αθήνα, 30 Απριλίου 2003 Ευρώ 1.000, - [αριθμητικώς] Προς την MARFIN BANK Α.Τ.Ε. Κεντρικό Κατάστημα, Λεωφ. Κηφισίας 24, Αμαρούσιο Αττικής Πληρώσατε με την επιταγή μου αυτή εις διαταγήν του Β, ευρώ πεντακόσια [ολογράφως] με χρέωση του λογαριασμού ΧΧΧΧ άνευ οποιασδήποτε ευθύνης μου. Υπογραφή Α.» Οπίσθια όψη: «Να πληρωθεί εις διαταγή του κομιστή Υπογραφή Β.» Ο Β παραδίδει την 20 Απριλίου 2003 την επιταγή στον Γ. Ο Γ εν συνεχεία παραδίδει την 21 Απριλίου 2003 την επιταγή στον Δ, χωρίς να υπογράψει στην οπίσθια όψη αυτής. Ερωτάται:

1. Ποιος, πότε, που και για ποιο ποσό μπορεί να εμφανίσει την ανωτέρω επιταγή προς πληρωμή;

2. Ποιοι ευθύνονται από την επιταγή;

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Κατά μήνα Δεκέμβριο του έτους 1998, κατά την συνεδρίαση της επιτροπής εκδικάσεως ενστάσεων αυθαιρέτων κτισμάτων στα γραφεία της πολεοδομίας της πόλεως Α και κατά την εκδίκαση από την επιτροπή αυτή ενστάσεως του Β και Γ.Δ., ο δικηγόρος Ε, ζήτησε να παρίσταται τόσο ο ίδιος, όσο και ο πελάτης του Ζ. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω επιτροπή δεν τού επέτρεψε την παράσταση, γιατί κατά την γνώμη των μελών της δεν δικαιούτο να παραστεί, ο εν λόγω δικηγόρος αντέδρασε βίαια και με φωνασκίες και χειρονομίες κατά των μελών της επιτροπής, επεδίωξε να εισέλθει στον χώρο της συνεδριάσεως, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να διαταραχθεί η συνεδρίαση της επιτροπής σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να συνεχίσει την εκδίκαση των ενστάσεων που είχε προσδιορίσει για συζήτηση. Μετά το επεισόδιο αυτό, όταν ο διευθυντής της υπηρεσίας της άνω πολεοδομίας ζήτησε από τον άνω δικηγόρο να εξέλθει από τον χώρο αυτό της δημόσιας υπηρεσίας για να μην διαταράσσεται η συνεδρίαση, εκείνος όχι μόνον δεν εξήλθε, αλλά ακολούθησε τα μέλη της επιτροπής όταν αποφάσισαν να συνεδριάσουν σε άλλη αίθουσα.

Ερωτάται: Διέπραξε εγκλήματα εν προκειμένω ο άνω δικηγόρος και ποια;

Η απάντησή σας να είναι αιτιολογημένη.

Θέμα 2ο:

Ο Α, δημόσιος υπάλληλος, στην Αθήνα, τον μήνα Μάρτιο του έτους 2000, συμφώνησε μετά του Β, εμπόρου αυτοκινήτων, κατοίκου Αθηνών, ν’ αγοράσει ένα αυτοκίνητο, επιβατηγό Ι.Χ., αντί του τιμήματος των 5.000.000 δρχ., με χρόνο παραδόσεώς του, τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2000. Σ’ εκτέλεση αυτής της συμφωνίας και έναντι του ανωτέρω συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος, ο άνω αγοραστής κατέβαλε ως προκαταβολή το ποσό του 1.000.000 δρχ. Το ποσό αυτό κατεβλήθη χωρίς καμιά επιφύλαξη ή άλλο όρο από τον εν λόγω αγοραστή.

Ο ανωτέρω Β, έμπορος αυτοκινήτων, αθέτησε την συμφωνία που έκανε με τον άνω αγοραστή του αυτοκινήτου και δεν παρέδωσε το αυτοκίνητο και δεν παρέδωσε το αυτοκίνητο μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2000, αλλά ούτε και αργότερα. Παρά δε τις συνεχείς οχλήσεις του άνω αγοραστού, δεν επέστρεψε στον τελευταίο το προκαταβληθέν ποσό του 1.000.000 δρχ.

Ερωτάται: Υπάρχει ή όχι εν προκειμένω έγκλημα, ως προς την μη απόδοση στον άνω αγοραστή του άνω ποσού της προκαταβολής;

Η απάντησή σας να είναι αιτιολογημένη.

Ε. Ποινική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Οι Α, Β και Γ από κοινού χτύπησαν τον Δ και τού προκάλεσαν απλή σωματική βλάβη (308 ΠΚ). Ο παθών Δ υπέβαλε έγκληση κατά των Α, Β και Γ, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω. Πριν όμως οι δράστες οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ο Δ παρουσιάζεται στην αστυνομία και ζητεί να ανακαλέσει την έγκληση όσον αφορά στον Α.

Ερωτάται:

1. Μπορεί να ανακαλέσει την έγκληση ο Δ μόνον ως προς τον Α;

2. Για να έχει αποτέλεσμα η ανάκληση της έγκλησης, τι πρέπει να κάνει ο κατηγορούμενος;

Θέμα 2ο:

Ο Α κάτοικος Χίου παραπέμπεται να δικαστεί για απλή σωματική βλάβη (308 ΠΚ) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με κλητήριο θέσπισμα. Την παραμονή της δίκης όμως μεγάλη θαλασσοταραχή δεν επιτρέπει στον Α να ταξιδέψει από την Χίο προς τον Πειραιά, ώστε να είναι εγκαίρως στην δίκη και ως εκ τούτου δικάζεται ερήμην, σε φυλάκιση 25 ημερών.

Ερωτάται:

1. Μπορούσε ο Α να ασκήσει προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος;

2. Τι μπορεί να κάνει ο Α που δικάστηκε ερήμην;

Να αιτιολογήσετε τους ισχυρισμούς.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...