Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Νοέμβριος 2006

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Νοέμβριος 2006

Α. Αστικό Δίκαιο

1ο Θέμα:

Ο Ε εκμίσθωσε το διαμέρισμά του στην Κηφισία για έναν χρόνο στον Μ. Μετά την πάροδο των πρώτων μηνών, ο Μ αφ’ ενός άρχισε να καθυστερεί την καταβολή του συμφωνημένου μισθώματος και αφ’ ετέρου προκάλεσε από αμέλειά του έκρηξη στην κουζίνα με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα ντουλάπια της κουζίνας.

Ερωτάται:

α) Ποια τα δικαιώματα του Ε κατά του Μ για την καθυστέρηση των μισθωμάτων και την προκληθείσα φθορά στο μίσθιο;

2ο Θέμα:

Στον Π, έμπορο μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, εμφανίστηκε ο Α, ο οποίος ενδιαφερόταν για την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου σε καλή κατάσταση. Ο Π έδειξε στον Α αυτοκίνητα και αυτός διάλεξε τελικά ένα μάρκας BMW και αξίας 25.000 ευρώ. Κατά τις διαπραγματεύσεις ο Π απέκρυψε από τον Α ότι, λόγω ατυχήματος (μετωπική σύγκρουση), ο άξονας και το κιβώτιο ταχυτήτων είχαν υποστεί βλάβη (πράγμα που εξωτερικά δεν φαινόταν) και ότι για τον λόγο αυτό η αξία του αυτοκινήτου ήταν μόνον 15.000 ευρώ.

Λίγες ημέρες μετά την παραλαβή του αυτοκινήτου ο Α διαπίστωσε το ελάττωμα, γι’ αυτό και ανακοίνωσε στον Π ότι λύει την σύμβαση και θέλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο και να πάρει πίσω τα χρήματά του. Ο Π αρνήθηκε να αποδώσει το τίμημα και να παραλάβει το αυτοκίνητο επικαλούμενος όρο της γραπτής σύμβασης πώλησης, με τον οποίο αποκλείονται ρητώς αξιώσεις του αγοραστή για τυχόν ελαττώματα του πράγματος.

Ερωτάται:

α) είναι νόμω βάσιμη η αξίωση του Α κατά του Π; β) Έχει άλλες αξιώσεις ο Α κατά του Π και ποιες;

Υποχρεούστε να απαντήσετε στο ένα εκ των δύο θεμάτων.

Β. Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Ο αποβιώσας στην Γερμανία, χωρίς διαθήκη, Π.Ρ. κατέλιπε μόνους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, την Γερμανίδα σύζυγό του Ε.Ρ., κάτοικο Γερμανίας και την αδελφή του Μ.Ρ. κάτοικο Χαλκίδας. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέλιπε ο αποβιώσας είναι α) μία πολυόροφη οικοδομή επί οικοπέδου που βρίσκεται στον Δήμο Πειραιώς, αποτελούμενη από τις εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες: ισόγειο αξίας 300.000 ευρώ και τρεις (3) υπέρ το ισόγειο ορόφους, αξίας 350.000 ευρώ, 450.000 ευρώ και 500.000 ευρώ, αντιστοίχως και β) δύο αγροί κείμενοι στην Σαντορίνη, αξίας 80.000 ευρώ και 70.000 ευρώ , αντιστοίχως.

Των ακινήτων τούτων, οι κληρονόμοι κατέστησαν κύριοι, κατά το ποσοστό που τους ανήκει, δυνάμει συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας, τις οποίες έκαστος τούτων μετέγραψε νόμιμα στα οικεία βιβλία μεταγραφών.

Επί του ισογείου της οικοδομής του Πειραιώς, υφίσταται υποθήκη υπέρ του Ε.Δ., για ποσό 30.000 ευρώ.

Επειδή οι άνω, εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κληρονομιαίων ακινήτων, δεν συμφώνησαν για την εξώδικη διανομή αυτών, η Ε.Ρ. άσκησε, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, αγωγή περί διανομής κατά της συγκληρονόμου της, Μ.Ρ., με αίτημα την λύση της υφισταμένης μεταξύ τους κοινωνίας επί όλων των κοινών ακινήτων, διά της πώλησης αυτών με πλειστηριασμό.

Η ενάγουσα ωστόσο, στην ασκηθείσα αγωγή της, ουδέν αναφέρει περί της υφισταμένης στο ακίνητο του Πειραιώς υποθήκης και δεν προβαίνει σε καμία σχετική διαδικαστική πράξη.

Ερωτάται:

1. Αν το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, ενώπιον του οποίου άσκησε η ενάγουσα την προκειμένη αγωγή διανομής, είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο και γιατί;

2. Όσον αφορά στην υφισταμένη στο ακίνητο του Πειραιώς υποθήκη, ερωτάται σε ποία διαδικαστική πράξη έπρεπε να προβεί η ενάγουσα, ώστε να είναι παραδεκτή η συζήτηση της αγωγής της και σε περίπτωση παραλείψεώς της, όπως εν προκειμένω, ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου;

3. Με την προϋπόθεση ότι η ενάγουσα τήρησε άπαντα, τα όσα κατά νόμο απαιτούνται για το παραδεκτό της άσκησης και συζήτησής της αγωγής διαμονής, ερωτάται: το Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να διατάξει την πώληση των επίκοινων ακινήτων διά πλειστηριασμού, εκ μόνου του λόγου ότι τούτο ζήτησε η ενάγουσα στην αγωγή της ή έχει και άλλες, εκ του νόμου, εξουσίες, ευχέρειες και τρόπους διανομής και ποίες είναι, συνοπτικά, αυτές;

Θέμα 2ο:

Η Ε.Ν., κάτοικος Αθηνών, ασκεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δύο αγωγές κατά του συζύγου της Σ.Ν., επίσης κατοίκου Αθηνών, α) αγωγή διαζυγίου, ζητώντας την λύση του μεταξύ τους υφισταμένου γάμου, λόγω ισχυρού κλονισμού του, από λόγο που αφορά στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου της και β) άλλη αγωγή διά της οποίας ζητεί να υποχρεωθεί αυτός να τής καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ, ως αποζημίωση για την εκ προθέσεως πρόκληση απ’ αυτόν σοβαρών υλικών ζημιών στην ιδιόκτητη εξοχική οικία της, εν συνεχεία έντονης, μεταξύ τους φιλονικίας.

Ερωτάται:

1. Αν είναι, κατά τον ΚΠολΔ, αναγκαίο να προηγηθεί της συζητήσεως των και των δύο αυτών αγωγών, απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, Αν όχι, για ποία εκ των δύο αυτών αγωγών είναι αναγκαία η απόπειρα αυτή, και ποια είναι η φύση των διαφορών, για τις οποίες ο ΚΠολΔ, επιβάλλει να προηγηθεί απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς. Και

2. Αν δεν έλαβε απόπειρα εξώδικης επίλυσης διαφοράς, όπου αυτή είναι, κατά τον ΚΠολΔ, επιβεβλημένη και ερευνάται αυτεπαγγέλτως, ποία θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου;

3. Αν το δικαστήριο, από παραδρομή, δεν ερεύνησε την παράλειψη της αναγκαίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του ΚΠολΔ, απόπειρας εξώδικης επίλυσης διαφοράς και εξέδωσε επ’ αυτής οριστική απόφαση. Ερωτάται, η παραδρομή αυτή μπορεί να αποτελέσει λόγο έφεσης κατά της οριστικής απόφασης που αποφάνθηκε επί της ένδικης διαφοράς;

4. Πώς βεβαιώνεται, ενώπιον του Δικαστηρίου, ότι έλαβε χώρα απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς και αυτή απέτυχε;

Οι υποψήφιοι επιλέγουν και απαντούν σε ένα μόνο από τα δύο θέματα.

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Δυνάμει του από Ιουνίου 1990 ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας οι Α και Β συνέστησαν την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α και Β Ο.Ε.», με έδρα την Αθήνα, στην οποία αργότερα, μετά τροποποίηση του καταστατικού της εισήλθαν ως ομόρρυθμοι εταίροι οι Γ, Δ και Ε.

Την 20.1.2006 ο ομόρρυθμος εταίρος Α εξέδωσε εις διαταγήν και επί του τηρουμένου στην Τράπεζα Τ τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δέκα (10) μεταχρονολογημένες επιταγές, επί των οποίων έθεσε ως χρόνο εκδόσεως την 19.04.2006, ποσού ευρώ 10.000,00 εκάστης τούτων, τις οποίες στην συνέχεια μετεβίβασε ο ίδιος με οπισθογράφηση υπό την εταιρική επωνυμία στον προμηθευτή Π της εταιρείας.

Την 27.02.2006, βάσει των ως άνω επιταγών, οι οποίες εμφανίσθηκαν προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα Τ αμέσως την επόμενη ημέρα της πραγματικής εκδόσεώς τους, δηλαδή την 21.01.2006, εξεδόθη, κατόπιν της από 05.02.2006 αιτήσεως του Π, στρεφομένης μόνον κατά της εταιρείας, η υπ’ αριθμόν Χ/2006 διαταγή πληρωμής του Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία υποχρέωσε την εταιρεία να καταβάλει στον αιτούντα το συνολικό ποσό της αξίας των επιταγών αυτών ευρώ 100.000,00, καθώς και το ποσό των ευρώ 5.000,00 για δικαστική δαπάνη.

Στην συνέχεια, όμως, η προαναφερόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, κατόπιν καταγγελίας των ομορρύθμων εταίρων της Α και Γ, η οποία κοινοποιήθηκε στους λοιπούς ομορρύθμους εταίρους την 15.03.2006 και δημοσιεύθηκε στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 20.03.2006, λύθηκε και εισήλθε έκτοτε στο στάδιο της εκκαθαρίσεως.

Κατά το στάδιο αυτό ο Π κοινοποίησε, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της ως άνω διαταγής πληρωμής, την από 10.04.2006 επιταγή προς πληρωμή, με την οποία επετάσσοντο τόσο η σε εκκαθάριση ήδη τελούσα εταιρεία όσο και ο καθένας ατομικώς από τους ως άνω ομορρύθμους εταίρους αυτής, Α, Β, Γ, Δ και Ε, να καταβάλουν σ’ αυτόν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου των επιταγών ευρώ 100.000,00 πλέον της επιδικασθείσης δικαστικής δαπάνης, των νομίμων τόκων υπερημερίας και των εξόδων.

Κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής άσκησαν ανακοπή, νομίμως και εμπροθέσμως, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, ατομικώς ο καθένας τούτων, μόνον οι ομόρρυθμοι εταίροι Α, Β και Γ, η οποία απερρίφθη για το λόγο ότι ασκήθηκε μόνο από τους τρεις εκ των πέντε ως άνω συνεκκαθαριστών της προαναφερομένης ομόρρυθμης εταιρείας.

Ερωτάται:

1. Δεσμεύεται η εταιρεία και οι λοιποί εταίροι από την έκδοση και οπισθογράφηση των επιταγών από τον ομόρρυθμο εταίρο Α, κάτω από την εταιρική επωνυμία, σε διαταγή του προμηθευτού Π;

Να αιτιολογηθεί επαρκώς η απάντηση.

2. Νομίμως εμφανίσθηκαν προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα οι μεταχρονολογημένες επιταγές; Νομίμως εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής κατά της εταιρείας βάσει των επιταγών αυτών;

3. Είναι νόμιμη η κοινοποίηση της επιταγής προς πληρωμήν, κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου πρώτου εκτελεστού της διαταγής πληρωμής, σε ένα έκαστο των ομορρύθμων εταίρων της εταιρείας; Νομιμοποιούνται οι ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρείας να ασκήσουν ατομικώς ο καθένας τούτων, ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε μόνον κατά της ομορρύθμου εταιρείας;

4. Νομιμοποιείται η εταιρεία στο στάδιο της εκκαθαρίσεως να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και πως εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον των Δικαστηρίων.

Θέμα 2ο:

Οι Α, Β, Γ και Δ αποφασίζουν να ιδρύσουν μία ανώνυμη εταιρεία και ο Α επιθυμεί να εισφέρει σ’ αυτή ένα κτιριακό συγκρότημα γραφείων σε ταχύτατα εμπορικά αναπτυσσόμενη περιοχή του Λεκανοπεδίου, για το ύψος της αξίας του οποίου εκφράζονται σοβαρές διαφωνίες από τους λοιπούς μελλοντικούς μετόχους.

Ο Β, επειδή πρόκειται να προβεί σύντομα στην εκποίηση ενός αστικού ακινήτου του, από την οποία θα εισπράξει σε μετρητά ολόκληρο το τίμημα κατά την υπογραφή του σχετικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, διαβεβαιώνει τους λοιπούς μετόχους ότι θα καταβάλει το χρηματικό ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των μετοχών που ανέλαβε, ένα μήνα μετά την σύσταση της εταιρείας.

Ο Γ θέτει ως όρο της συμμετοχής του στην εταιρεία, την διασφάλισή του ότι θα συμμετέχει πάντοτε στο διοικητικό συμβούλιο αυτής άνθρωπος της δικής του επιλογής.

Για την υλοποίηση της αποφάσεώς τους, οι ως άνω μελλοντικοί εταίροι απευθύνθηκαν στους δικηγόρους τους, οι οποίοι σε συνεργασία επέλυσαν τα ως άνω προβλήματα.

Ο Δ έχει αναλάβει μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το 60% του μετοχικού κεφαλαίου και έχει καλύψει την ονομαστική αξία τους με μετρητά κατά την σύσταση της εταιρείας. Ο ίδιος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που ελέγχεται από τον Δ, η ανώνυμη εταιρεία παρέχει εγγυήσεις υπέρ των παιδιών του Δ, τα οποία ασχολούνται με ξενοδοχειακές επιχειρήσει, για οφειλές τους προς τρίτους, από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τις οποίες όμως πληρώνουν κανονικά και δεν έχει τεθεί θέμα ευθύνης της εγγυήτριας εταιρείας.

Ερωτάται:

1. Πώς θα πραγματοποιηθεί η εκτίμηση της αξίας του κτηριακού συγκροτήματος γραφείων του Α;

2. Δύναται ο Β κατά νόμο να καταβάλει το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών που ανέλαβε, ένα μήνα μετά την σύσταση της εταιρείας;

3. Μπορεί ο Γ να εξασφαλίσει την συμμετοχή ανθρώπου της επιλογής του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι συμβάσεις εγγυήσεων υπέρ των παιδιών του Δ για τις οφειλές τους προς τρίτους είναι έγκυρες; Δεσμεύουν την εταιρεία; Ασκεί οποιαδήποτε επιρροή το γεγονός ότι οι εγγυημένες οφειλές πληρώνονται κανονικά;

Σημείωση: Από τα δύο θέματα πρέπει να επιλέξετε το ένα.

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Πατέρας αφήνει μικρό ξύλινο αγροτόσπιτο σε παραλία νησιού στην πλήρη ιδιοκτησία του υιού του Α, αλλά με την δέσμευση 20 ημέρες τον Αύγουστο να το παραχωρεί χωρίς τίμημα στην αδελφή του Β να κάνει μπάνια. Ο τρίτος αδελφός Γ που δεν χωνεύει την αδελφή γνωρίζοντας ότι αυτό θα ευχαριστήσει τον αδελφό του, βάζει φωτιά και καίει το σπιτάκι.

1. Τι αξιόποινες πράξεις υπάρχουν για τα αδέλφια;

2. Τι θα προτείνατε ως υπερασπιστικό ισχυρισμό για κάθε ένα από αυτά;

Θέμα 2ο:

Ο κοινοτάρχης Μακρυχέρης πείθει με φορτικότητα τον κοινοτικό Ταμία να κάνει πληρωμές 146.000 € χωρίς νόμιμα παραστατικά, μετά όμως από καταγγελίες στον Νομάρχη μαθαίνει ότι επίκειται έλεγχος.

Εκμεταλλευόμενος προκληθείσες στην κοινότητα πλημμύρες, ισχυρίζεται ότι τα βιβλία του κοινοτικού ταμείου που ευρίσκετο στο πλημμυρίσαν υπόγειο καταστράφηκαν και τα πέταξαν στα σκουπίδια, ενώ στην πραγματικότητα έτσι τα κατέστρεψαν.

Κατά την απόρριψη-καταστροφή των βιβλίων στα σκουπίδια της ΕΟ στο ΙΧΕ του κοινοτάρχη που τα μετέφερε επέβαινε η σύζυγός του Γ, η οποία τους βοήθησε να μεταφέρουν ένα δύο εκ των βιβλίων στον κάδο.

Εξεταζόμενη από τον ανακριτή η σύζυγος του κοινοτάρχη καταθέτει ότι δεν γνωρίζει τίποτε για το συμβάν και μετά ότι δεν εγνώριζε ότι αυτά που πέταξαν ήταν βιβλία του Ταμείου της Κοινότητας.

Ο Ταμίας στην αρχή κατέθεσε ότι πράγματι τα βιβλία είχαν καταστραφεί από την πλημμύρα, αλλά με δεύτερη κατάθεσή του ομολογεί τις πράξεις τους.

Κατά την προσέλευσή του στον Ανακριτή έξω από το Ανακριτικό γραφείο ο Κοινοτάρχης εξυβρίζει τον Ταμία και απειλεί να τον απολύσει αν δεν καταθέσει ότι η πλημμύρα προκάλεσε την καταστροφή.

1. Να αξιολογήσετε και χαρακτηρίσετε νομικά την συμπεριφορά κάθε εμπλεκομένου προσώπου.

2. Τι θα προτείνατε ως υπερασπιστικό ισχυρισμό για κάθε ένα από αυτά.

Επιλέγετε το ένα από τα δύο.

Ε. Ποινική Δικονομία

Ο Α΄ στην περιοχή Αθηνών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2006 νυκτερινές ώρες διέρρηξε 10 κατοικίες και 5 καταστήματα, από τα οποία αφαίρεσε διάφορα κινητά πράγματα, ήτοι τιμαλφή ηλεκτρικές συσκευές, χρήματα κ.λ.π.. Σε τέσσερις από τις πράξεις αυτές ο Α είχε ως συνεργό τον Β΄, ο οποίος επιτηρούσε τους γύρω χώρους, ώστε σε περίπτωση προσέγγισης τρίτου, να ειδοποιήσει τον Α΄ για να διαφύγει. Έπειτα από έρευνες του Τμήματος Ασφαλείας οι ανωτέρω συνελήφθησαν και ομολόγησαν τις πράξεις τους. Μετά ταύτα κατά του Α΄ ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής κατ’ εξακολούθηση (άρθρα 98 – 374ε – 372 παρ. 1α ΠΚ) και κατά του Β΄ για απλή συνέργεια στις ως άνω πράξεις (47, 98, 374 εδ. ε – 372 παρ. 1α ΠΚ) και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης. Ο Ανακριτής έλαβε τις απολογίες τους, κατά τις οποίες οι ανωτέρω παρέστησαν με τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους Γ και Δ, οι οποίοι δήλωσαν στον Ανακριτή την βούληση να υποδεικνύουν στους κατηγορουμένους πως θα απολογηθούν. Μετά τις απολογίες επιβλήθηκε στον Α΄ προσωρινή κράτηση και στον Β΄ οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης της εξόδου του από την χώρα και της εγγυοδοσίας 10.000 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Είχαν το δικαίωμα οι δικηγόροι Γ και Δ ενώπιον του Ανακριτή να υποδεικνύουν στον κατηγορούμενο πώς θα απολογηθεί;

2. Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο στο οποίο οι κατηγορούμενοι θα παραπεμφθούν για να δικαστούν για τις αξιόποινες πράξεις που θα τούς αποδίδονται;

3. Τι μπορεί να πράξει ο Α΄ κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης;

4. Τι μπορεί να πράξει ο Β΄ που θεωρεί ότι είναι υπέρογκο το ποσό της εγγυοδοσίας που καθορίστηκε να καταβάλει;

5. Σε περίπτωση καταδίκης τους, πότε οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και εντός ποιας προθεσμίας πρέπει αυτή να ασκηθεί;

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...