Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2003

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2003

Α. Αστικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Α, ομογενής της Νότιας Αφρικής, έστειλε στον παιδικό του φίλο, Β, ιδιόγραφη πληρεξουσιότητα για να πωλήσει ένα ακίνητό του. Ο Β, ως πληρεξούσιος του Α, πώλησε και μεταβίβασε το ακίνητο με συμβολαιογραφικό έγγραφο στον Φ, ο οποίος και μετέγραψε το συμβόλαιο. Λίγο αργότερα όμως ο Β πώλησε και μετεβίβασε το ίδιο ακίνητο και στον Χ, ο οποίος, αφού μετέγραψε το συμβόλαιο, παραχώρησε υποθήκη υπέρ της Τ, δανείστριας τράπεζάς του. Η Τ προχώρησε αμέσως στην εγγραφή της υποθήκης στο βιβλίο υποθηκών, που γράφτηκε την 11-5-2002. Μετά από λίγο καιρό ο Α, απέστειλε συμβολαιογραφικό έγγραφο στον Χ, με το οποίο ενέκρινε την μεταβίβαση του ακινήτου σε αυτόν. Ο Χ μετέγραψε το συμβόλαιο αυτό στις 15-3-2003. Τέλος, την 15-4-2003, άλλος δανειστής του Χ, ο Δ, έχοντας τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ’ αυτού ενέγραψε υποθήκη στο άνω ακίνητο.

Ερωτάται:

1. Ποιος είναι κύριος του ακινήτου και γιατί;

2. Απέκτησε η τράπεζα Τ υποθήκη στο ακίνητο;

3. Σε περίπτωση πλειστηριασμού του ακινήτου, ποιος από τους δύο δανειστές θα προηγηθεί στην κατάταξη;

Θέμα 2ο:

Οι Α και Β είναι παντρεμένοι από το 1995 και από τον γάμο τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γ και την Δ. Ο Α συνάπτει ερωτική σχέση με την Ε, εγκαταλείπει την συζυγική εστία και συζεί πλέον με αυτήν. Η Β μετά ταύτα μεταβαίνει στον δικηγόρο της και τού αναθέτει την όλη υπόθεση, αναφέροντας του ότι το σπίτι που διαμένει με τα ανήλικα τέκνα είναι ιδιοκτησίας του συζύγου της.

Ερωτάται:

1. Μπορεί να εγείρει αγωγή διαζυγίου η Β κατά του Α; Ποια θα είναι η βάση της αγωγής;

2. Αν ο Α έχει μηνιαία εισοδήματα 5.000 ευρώ και η σύζυγος του Β 2.000 ευρώ, δικαιούται αυτή να ζητήσει διατροφή για τον εαυτό της και για τα ανήλικα τέκνα, ακόμη και αν δεν εγείρει αγωγή διαζυγίου; Τι θα λάβει υπόψη το δικαστήριο για τον καθορισμό του ύψους της διατροφής;

3. Μπορεί η Β να ζητήσει να της επιδικασθεί δικαστικώς η χρήση του ακινήτου που ανήκει στον σύζυγό της;

4. Αν εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση που λύει τον μεταξύ τους γάμο, δικαιούται η Β να ζητήσει διατροφή από τον Α, και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν;

Θέμα 3ο:

Το 1998 ο Α συνέταξε ιδιόγραφη διαθήκη, στην οποία όριζε ότι αφήνει όλη την ακίνητη περιουσία του στην αγαπημένη και πιστή σύζυγό του Σ. Το 2000, η Σ εγκατέλειψε τον Α και ο τελευταίος υπέβαλε αγωγή διαζυγίου, ενώ συγχρόνως συνέταξε νέα διαθήκη, την οποία εγχείρισε σε συμβολαιογράφο ενώπιον τριών μαρτύρων, δηλώνοντας ότι πρόκειται για την τελευταία βούλησή του. Ο συμβολαιογράφος συνέταξε σχετική πράξη εγχειρίσεως. Με την τελευταία διαθήκη ο Α όριζε ότι ανακαλεί την πρώτη διαθήκη και αφήνει όλη την περιουσία του στην μητέρα του Μ και στον φίλο του και δικηγόρο Δ. Λίγους μήνες αργότερα ο Α ζήτησε και ανέλαβε την διαθήκη από τον συμβολαιογράφο με σκοπό να την παραδώσει στον Δ, ο οποίος υποσχέθηκε να την φυλάξει στο αρχείο του και να την δημοσιεύσει μετά τον θάνατο του Α. Το 2001 ο Α απεβίωσε, πριν από την έκδοση απόφασης επί του διαζυγίου. Η Σ αποδέχθηκε την κληρονομιά με βάση την πρώτη διαθήκη και άσκησε αγωγή κατά της Μ και του Δ, με την οποία ζητεί να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι δεν έχουν κληρονομικά δικαιώματα επί της περιουσίας του Α.

Ερωτάται:

Τι πρέπει να αποφασίσει το Δικαστήριο; Ποια ένσταση μπορούν να προβάλουν οι Μ και Δ στην δίκη αυτή;

Β. Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Β οδηγώντας το αυτοκίνητό του παραβίασε το ερυθρό φως του σηματοδότη που υπήρχε στην πορεία του και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του Α, με αποτέλεσμα να προκληθούν στο τελευταίο μεγάλες υλικές ζημίες. Ο Α άσκησε, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή κατά του Β, με την οποία ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να τού καταβάλει το ποσό των 12.000,00 ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του. Ο εναγόμενος Β προσεπικάλεσε στη συζήτηση της αγωγής την ασφαλιστική εταιρεία Γ, στην οποία είχε ασφαλίσει την, από την λειτουργία του αυτοκινήτου του έναντι τρίτων, αστική του ευθύνη, σώρευσε δε συγχρόνως και αγωγή αποζημιώσεως εναντίον της ασφαλιστικής του εταιρείας. Στην συζήτηση της αγωγής η ασφαλιστική εταιρεία Γ παρέστη και αρνήθηκε την βάση της προσεπικλήσεως. Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του Α ως αβάσιμη. Ο τελευταίος άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα έφεση κατά του Β. Ο εφεσίβλητος Β ισχυρίστηκε, κατά την συζήτηση της έφεσης ότι ο εκκαλών έπρεπε να απευθύνει την έφεση και εναντίον της προσεπικαλούμενης ασφαλιστικής εταιρείας Γ.

Ερωτάται: Ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστηρίου;

Θέμα 2ο:

Α, κάτοικος Θεσσαλονίκης όταν ζούσε, πεθαίνοντας στην Θεσσαλονίκη στις 30-7-2002 άφησε με ιδιόγραφη διαθήκη του μοναδικούς κληρονόμους, τους γιους του, Β και Γ κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου σε τρία ακίνητα, που βρίσκονται στις περιφέρειες των νομών Λάρισας, Χαλκιδικής, και Κοζάνης. Λίγο καιρό μετά την αποδοχή της κληρονομίας του Α και συγκεκριμένα στις 20-5-2003 ο Β άσκησε αγωγή διανομής κατά του Γ, με αίτημα την λύση της μεταξύ τους κοινωνίας και την διανομή του κληρονομιαίου ακινήτου που βρίσκεται στην Λάρισα και του οποίου η αξία ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 ευρώ.

Ερωτάται:

1. Ποιο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο;

2. Ποιο το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση της παραπάνω διαφοράς;

3. Αν ο Β ζητούσε την διανομή και των τριών ακινήτων, ποιο είναι το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο;

Θέμα 3ο:

Α ενάγει την ομόρρυθμη εταιρεία Ο και τους ομόρρυθμους εταίρους αυτής Β και Γ για αποζημίωση λόγω διαφυγόντων κερδών που απώλεσε εξ αιτίας της μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων που είχε η Ο προς αυτόν (Α). ατά την συζήτηση της αγωγής η πιο πάνω εταιρεία, αφού αρνήθηκε την ιστορική βάση της αγωγής, ισχυρίστηκε επικουρικά, ότι η αξίωση του Α είχε ήδη υποπέσει σε παραγραφή, ενώ οι Β και Γ (ομόρρυθμοι εταίροι) υποστήριξαν ότι είχαν αποβάλει την εταιρική ιδιότητα πολύ πριν αρχίσουν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και του Α. Το δικαστήριο δέχθηκε την αγωγή και υποχρέωσε τους εναγομένους να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, στον ενάγοντα την αποζημίωση που είχε ζητήσει. Την απόφαση αυτή προσέβαλε με έφεση η ομόρρυθμη εταιρεία, η οποία και την απηύθυνε κατά του ενάγοντος-εφεσιβλήτου A, τον οποίο και μόνο κάλεσε στη συζήτηση αυτής (έφεσης).

Ερωτάται:

α) Υπάρχει απλή ή αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των εναγομένων;

β) Ποιος φέρει το βάρος απόδειξης του ισχυρισμού των Β και Γ;

γ) Παραδεκτά προτείνονται οι ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλε η Ο στην πρωτοβάθμια δίκη; Σε καταφατική περίπτωση ποιος φέρει το βάρος απόδειξής τους;

δ) Είναι παραδεκτή η έφεση της Ο και η συζήτησή της;

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Την 30.07.2003 ο Α εξέδωσε και παρέδωσε στον Β μία επιταγή, με πληρώτρια την Τράπεζα «ΔΕΛΤΑ ΒΑΝΚ», ημερομηνία εκδόσεως («λήξεως») την 30.03.2004, ποσού € 80.000 σε διαταγή του Β. Η επιταγή αυτή κάλυπτε ισόποση απαίτηση του Β κατά του Α από σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων (τίμημα της πωλήσεως). Λίγες ημέρες μετά ο Β οπισθογράφησε και παρέδωσε την επιταγή στην Τράπεζα «ΕΨΙΛΟΝ ΒΑΝΚ», εξουσιοδοτώντας την να εισπράξει την επιταγή και να την πιστώσει στον λογαριασμό του. Εν τω μεταξύ μεγάλη παρτίδα των εμπορευμάτων αποδείχθηκε ελαττωματική, με συνέπεια να έχει ο Α αξίωση κατά του Β για μείωση του τιμήματος κατά ποσό € 70.000.

1.Μπορεί ο Α να ανακαλέσει σήμερα την επιταγή;

2.Μπορεί η «ΕΨΙΛΟΝ ΒΑΝΚ» να εμφανίσει σήμερα την επιταγή προς πληρωμή;

3.Αν εμφανίσει η (κομίστρια) «ΕΨΙΛΟΝ ΒΑΝΚ» την επιταγή προς είσπραξη, μπορεί ο Α να προτείνει κατ' αυτής την ένσταση μειώσεως του τιμήματος;

4.Θα άλλαζε η απάντηση στο υπό 3 ερώτημα, αν ο Β είχε οπισθογραφήσει κανονικά και παραδώσει την επιταγή στον Γ, χάριν καταβολής χρέους του (δηλ. χρέους του Β) προς τον Γ και την επιταγή την εμφάνιζε προς είσπραξη ο (κομιστής) Γ;

Θέμα 2ο:

Από τον Ιανουάριο 2000, ο Α είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, μέτοχος της πλειοψηφίας (70% των μετοχών) και διευθύνων σύμβουλος στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΑΠΑ-ΛΑΜΔΑ Α.Ε», η οποία ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων. Μέτοχος της μειοψηφίας (30%) είναι ο B, επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «ΚΑΠΑ-ΛΑΜΔΑ Α.Ε». Τον Απρίλιο του 2003 ο Α ιδρύει μαζί με τους φίλους του Γ και Δ μια ετερόρρuθμη εταιρεία με τον ίδιο σκοπό (εμπορία αυτοκινήτων), η οποία δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά. Ομόρρυθμοι εταίροι και συνδιαχειριστές στην εταιρεία αυτή είναι ο Α και ο Γ.

Ερωτάται:

Έχει αξιώσεις η «ΚΑΠΑ-ΛΑΜΔΑ ΑΕ.» κατά του A;

Θέμα 3ο:

Η ανώνυμη εταιρεία «ΖΗΤΑ-ΘΗΤΑ-ΕΛΛΑΣ A.E.» σκοπεύει να ιδρύσει με τον Α (φυσικό πρόσωπο) μία ετερόρρυθμη εταιρεία.

Σύμφωνα με τα επιχειρηματικά τους σχέδια ομόρρυθμος εταίρος θέλουν να είναι η «ΖΗΤΑ-ΘΗΤΑ-ΕΛΛΑΣ A.E.» και ετερόρρυθμος εταίρος ο Α.

Ερωτάται:

Μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία να είναι ομόρρυθμη εταίρος μιας ετερόρρυθμης εταιρείας; Αν ναι, προτείνατε μία επωνυμία για την ετερόρρυθμη αυτή εταιρεία.

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

O εργολάβος Ε αναλαμβάνει, το 1970, την ανέγερση μιας μικρής πολυκατοικίας, την οποία αποπερατώνει το 1971. Κατά την κατασκευή σημειώνονται κακοτεχνίες, οι οποίες μπορούν, σε περίπτωση σεισμού, να προκαλέσουν κατάρρευση της οικοδομής και, εντεύθεν, θάνατο ή τραυματισμό ανθρώπου. Παρόλα αυτά, ο Ε, καίτοι γνωρίζει την ύπαρξη των κακοτεχνιών, δεν φροντίζει να τις εξαλείψει, επειδή πιστεύει πως, και αν ακόμα γίνει σεισμός, δεν θα υπάρξει το ανωτέρω θλιβερό αποτέλεσμα. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο του 1999, ύστερα από τον επισυμβάντα τότε σεισμό, η πολυκατοικία καταρρέει, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένοικος αυτής Α. Κατόπιν τούτου ασκείται κατά του Ε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. 0 Ε, απολογούμενος επί της κατηγορίας αυτής, υποστηρίζει ότι η πράξη του έχει παραγραφεί.

Ερωτάται: Είναι βάσιμος ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου;

Θέμα 2ο:

O A, οδηγός λεωφορείου ταξιδιωτικού πρακτορείου, αναλαμβάνει να εκτελέσει δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ως οδηγός λεωφορείου πούλμαν, στο οποίο επιβαίνουν 40 επιβάτες. Αρχίζει το ταξίδι του προχωρημένη νυχτερινή ώρα, αν και είναι εξαντλημένος από κούραση και νυστάζει. Παρόλα αυτά δεν ζητάει την αντικατάστασή του, αλλά αναλαμβάνει την οδήγηση, αρχίζει δε και συνεχίζει το ταξίδι του, με αποτέλεσμα, στη διάρκεια της διαδρομής από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, λίγο πριν τον Πλαταμώνα, να αποκοιμηθεί, να περάσει το λεωφορείο, που οδηγούσε, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρουστεί με I.X.E. αυτοκίνητο, που εκινείτο κανονικά και του οποίου ο οδηγός Ο σκοτώνεται επί τόπου, ενώ, ταυτοχρόνως, τραυματίζονται και επιβάτες του λεωφορείου.

Ερωτάται: Είναι αξιόποινη η συμπεριφορά του Α και, αν ναι, με ποιόν νομικό χαρακτηρισμό;

Θέμα 3ο:

O Α λογομαχεί με τη σύζυγό του B, η οποία άργησε, αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη του, να επιστρέψει το βράδυ στο σπίτι τους και της δίνει ένα χαστούκι. Εκείνη αντιδρά και τον εξυβρίζει. Ο Α εκνευρίζεται ακόμα περισσότερο από την αντίδραση αυτή της B, την πλησιάζει με το αναμμένο τσιγάρο του και το σβήνει στο πρόσωπό της, κάτω από το δεξιό μάτι της.

Ερωτάται: 1.Ποιος είναι ο, από ποινική άποψη, χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς αμφοτέρων των λογομαχησάντων κλπ. συζύγων;

2.Τι θα μπορούσαν, αμφότεροι, να προβάλουν προς απολογία τους;

Θέμα 4ο:

O A, δικηγόρος Αθηνών, κατηγορούμενος για υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραπέμπεται να δικαστεί στο Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών, διότι, μέχρι την εισαγωγή του σε δίκη, δεν αποκάλυψε την ιδιότητά του ως δικηγόρου, που θα τον οδηγούσε, ενόψει των διατάξεων για την υλική αρμοδιότητα του δικαστηρίου που δικάζει τους δικηγόρους, στο Τριμελές Εφετείο. Κατά την εκφώνηση του ονόματός του από τον Δικαστή του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών εμφανίζεται και δικάζεται, αποκρύπτει, δηλαδή, από τον Δικαστή την ιδιότητά του ως δικηγόρου, επειδή πιστεύει ότι είναι καλύτερα να δικαστεί στο Μονομελές Πλημ/κείο, παρά στο Εφετείο, στο οποίο θα παραπεμπόταν υποχρεωτικώς η υπόθεση, αν δήλωνε την επαγγελματική του ιδιότητα.

Ερωτάται: Η προπεριγραφείσα συμπεριφορά του Α συνιστά ποινικό αδίκημα και, αν ναι, ποιο;

Ε. Ποινική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Ο A, που παραπέμφθηκε ως άγνωστης διαμονής στο ακροατήριο του B' Τριμελούς Πλημ/κεiου Αθηνών, αλλά δεν εμφανίστηκε, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί απών, στη συνέχεια καταθέτει αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430 Κ.Π.Δ) η οποία και γίνεται δεκτή.

Ερωτάται:

Στη νέα συζήτηση της υπόθεσης που ακολουθεί, μπορεί να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο φερόμενος ως παθών από την πράξη για την οποία δικάζεται ο Α;

Θέμα 2ο:

Εναντίον του A, κατηγορουμένου για απάτη (άρθρ. 386 Π.Κ) διενεργείται κυρία

ανάκριση. Ο ανακριτής περατώνει την ανάκριση χωρίς να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό στον κατηγορούμενο που, αν και είχε κληθεί για να απολογηθεί, δεν εμφανίστηκε.

Ερωτάται: Είναι νόμιμη η σχετική ενέργεια του τακτικού ανακριτή και η περάτωση μ’ αυτόν τον τρόπο της ανάκρισης;

Θέμα 3ο:

O Α παραπέμπεται με απευθείας κλήση στο ακροατήριο του Α' Μονομελούς

Πλημ/κείου Αθηνών για εξύβριση και απειλή του Β, αναθέτει δε, επειδή ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, στο δικηγόρο του Γ να προσφύγει εμπρόθεσμα, στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κατά της παραπομπής του στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, ώστε να πετύχει την απαλλαγή του με βούλευμα. Πράγματι ο δικηγόρος του ασκεί τη σχετική προσφυγή.

Ερωτάται: Είναι νόμιμη η ενέργεια του συνηγόρου και τι μπορεί να πράξει ο Εισαγγελέας;

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...