Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2004

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2004

Α. Αστικό Δίκαιο

Ο Αντώνιος Αλεξόπουλος, πατέρας τριών τέκνων, του Αριστείδη, της Βασιλικής και του Ιωάννου και σύζυγος της Δήμητρας το γένος Γεωργίου Ηλιόπουλου, μία ημέρα του Οκτωβρίου του έτους 2000, ευρισκόμενος στο γραφείο του, στην Αθήνα, επειδή αισθάνθηκε αδιαθεσία, συνέταξε ιδιόγραφη διαθήκη με το εξής περιεχόμενο: «Εγώ, ο Αντώνιος Αλεξόπουλος, που είμαι ψυχικά και σωματικά υγιής, συντάσσω την παρούσα διαθήκη μου και διαθέτω την περιουσία μου ως εξής: Στο γιο μου Αριστείδη αφήνω το διαμέρισμά μου που έχω στη συνοικία του Παγκρατίου Αθηνών, και στην οδό Κτησιφώντος. Στην κόρη μου Βασιλική συζ. Χρήστου Παπαδόπουλου αφήνω το διαμέρισμα που έχω στο Χαλάνδρι και στην οδό Χλόης. Στη σύζυγό μου Δήμητρα αφήνω 15.000 ευρώ που τα έχω καταθέσει στην Εθνική τράπεζα. Το γιο μου Ιωάννη τον έχω σπουδάσει. Σε όλους αφήνω την ευχή μου και τους παρακαλώ να σεβαστούν την τελευταία μου επιθυμία».

Κάτω από το παραπάνω κείμενο έθεσε ιδιοχείρως την υπογραφή του. Την άλλη μέρα, που διάβασε πάλι την προαναφερόμενη διαθήκη του, βλέποντας ότι είχε παραλείψει να τη χρονολογήσει, ανέγραψε με την γραφομηχανή, δίπλα από την υπογραφή του, ως χρονολογία, «Οκτώβριος 2000».

Στις 3 Μαρτίου 2001 απεβίωσε η προαναφερόμενη κόρη του διαθέτη Βασιλική συζ. Χρήστου Παπαδόπουλου και άφησε δύο (2) ανήλικα τέκνα, τη Μαρία και τον Νικόλαο.

Στις 8 Ιανουαρίου 2002 αποβίωσε και ο διαθέτης Αντώνιος Αλεξόπουλος, κατά το χρόνο δε του θανάτου του ζούσαν ο πατέρας του Κωνσταντίνος και η αδελφή του Ειρήνη.

Στις 10 Φεβρουαρίου 2002 η πιο πάνω διαθήκη δημοσιεύτηκε με την 1000/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ερωτάται:

1) Από απόψεως κύρους τι είναι η διαθήκη; (απαντήστε αιτιολογημένα)

2) Αν πάσχει η διαθήκη, ποιος μπορεί να την προσβάλει στην συγκεκριμένη περίπτωση και ποιο θα είναι το αίτημα της σχετικής αγωγής;

3) Η σχετική αξίωση υπόκειται σε παραγραφή και ποια;

4) Αν πάσχει η διαθήκη, ποιοι θα κληρονομήσουν τον αποβιώσαντα Αντώνιο Αλεξόπουλο και κατά πόσο ποσοστό ο καθένας;

5) Ειδικότερα, σε ποιους θα περιέλθουν τα δύο (2) διαμερίσματα και κατά πόσο ποσοστό;

6) Ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι σε ποιες διατυπώσεις πρέπει να προβούν για να αποκτήσουν την κυριότητα στα διαμερίσματα;

7) Από πότε θεωρείται ότι περιέρχεται σ' αυτούς η κυριότητα επί των ακινήτων της κληρονομιάς;

B. Πολιτική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Τον Σεπτέμβριο του 2003 ο Α χαρίζει με προφορική συμφωνία στην Γ ένα πανάκριβο δαχτυλίδι, αξίας 100.000 ευρώ, το οποίο έχει παραγγείλει σε γνωστό κοσμηματοπωλείο και το οποίο τελικά της παραδίδει μετά τρίμηνο, την Πρωτοχρονιά του 2004. Κατόπιν ο A, για δικούς του λόγους, αποφασίζει ν αναζητήσει το δωρηθέν και γι' αυτό ασκεί κατά της Γ τακτική αγωγή, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με αίτημα την απόδοση του κοσμήματος, και με την αιτιολογία ότι η πιο πάνω σύμβαση της δωρεάς είναι άκυρη, διότι για την νομότυπη κατάρτισή της δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ερωτάται:

α) Ποιόν ισχυρισμό μπορεί να προτείνει η Γ για ν' αντικρούσει την αγωγή αυτή;

β) Πότε πρέπει να προτείνει τον ισχυρισμό αυτό σε σχέση με την ημερομηνία της δικασίμου;

γ) Και οι δύο αντίδικοι προτίθενται να λάβουν από μία ένορκη βεβαίωση μάρτυρός τους, προκειμένου να υποστηρίξουν τις εκατέρωθεν απόψεις τους. Με ποιες προϋποθέσεις θα ληφθεί αυτή η ένορκη βεβαίωση και πότε θα προσκομισθεί σε σχέση με την ημερομηνία της δικασίμου;

Θέμα 2ο:

O Α επιδίδει στον Β διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση συναλλαγματική, αποδοχής του B, ποσού 50.000 ευρώ, την οποία όμως ο αποδέκτης έχει ήδη εξοφλήσει πριν εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, χωρίς μεν να τού επιστραφεί το αξιόγραφο, έναντι όμως σχετικής εξοφλητικής απόδειξης του Α αναφερόμενης συγκεκριμένα στην πιο πάνω συναλλαγματική.

Ερωτάται:

α) Μπορεί ο B να ασκήσει ανακοπή, επικαλούμενος την εξόφληση της συναλλαγματικής με βάση την έγγραφη εξοφλητική απόδειξη του A;

β) Σε ποιο κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο θα απευθύνει την ανακοπή του και με ποια διαδικασία θα εκδικασθεί αυτή;

γ) Μπορεί ο A, μετά την επίδοση σ’ αυτόν της ανακοπής του B, να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση εναντίον του και γιατί;

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Οι A, και B, και Γ, συμφώνησαν να ιδρύσουν μια ανώνυμη εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 330.000 € και ποσοστό συμμετοχής σ' αυτό 1/3 ο καθένας. Στη συνέχεια στις 15 Οκτωβρίου 2002, προκειμένου να υλοποιήσουν την συμφωνία τους, υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου το καταστατικό συμβόλαιο της εταιρείας και την επομένη υπέβαλαν ακριβές

αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Νομαρχία για την κατά Νόμο έγκρισή του και σύσταση της εταιρείας. Στις 10 Νοεμβρίου 2002 ο Γ ενεργώντας στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας μίσθωσε για λογαριασμό της ένα ακίνητο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτό ως γραφεία της έδρας της και αγόρασε έπιπλα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για να λειτουργήσει αμέσως μετά τη νόμιμη σύστασή της. Στις 30 Νοεμβρίου 2002 έγινε καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Νομαρχίας της σχετικής διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, ακολούθησε δε η δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της ανακοίνωσης για τη σύσταση και περίληψης του καταστατικού της A.E. Μετά τη πάροδο ενός έτους από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας οι παραπάνω μέτοχοι αυτής διεπίστωσαν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν και έτσι αποφάσισαν οι Α και B να μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους στον Γ, ο οποίος γνώριζε τα θέματα της εταιρείας και ήταν σε θέση να ασκεί την όλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Γ δέχτηκε και κατά τον τρόπο συγκέντρωσε στο πρόσωπό του το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Ερωτάται:

1. Είναι έγκυρη η σύναψη της μίσθωσης από τον Γ των γραφείων της εταιρείας καθώς και η συμφωνία αγοράς του εξοπλισμού για λογαριασμό της υπό ίδρυση εταιρείας;

2. Έχει προσωπική ευθύνη ο Γ για την εκπλήρωση των εν λόγω αναληφθεισών υποχρεώσεων; Αν ναι πως μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη αυτή.

3. Η συγκέντρωση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας στο πρόσωπο του Γ αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας;

Θέμα 2ο:

Οι A, B, Γ, έχουν συστήσει μία Ετερόρρυθμη Εταιρεία (στο εξής ΕΕ) στην

οποία οι δύο πρώτοι (Α και Β) είναι ομόρρυθμοι εταίροι και ο Γ, ετερόρρυθμος. Ο Γ αν και ετερόρρυθμος, έχει οριστεί, σύμφωνα με το καταστατικό της, που είναι νόμιμα δημοσιευμένο, διαχειριστής. Στις 15 Νοεμβρίου 2003 εξέδωσε ο Γ για λογαριασμό της ΕΕ μία επιταγή εις διαταγήν της ιδίας (δηλ. «εις διαταγήν ΕΕ»), ποσού ευρώ 3.000, στη συνέχεια δε την οπισθογράφησε θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα και την άφησε στο συρτάρι του γραφείου του, προκειμένου την επομένη -επειδή ο ίδιος Θα απουσίαζε- να την δώσει ο υπάλληλος της ΕΕ σε κάποιο προμηθευτή για εξόφληση ανειλημμένης οικονομικής υποχρεώσεώς της. Τα ξημερώματα όμως της 16ης Νοεμβρίου του 2003 έγινε διάρρηξη στο κατάστημα της εταιρείας από τον Κ και μεταξύ άλλων εκλάπη και η παραπάνω επιταγή. Ο Κ στη συνέχεια πήγε στο κατάστημα του εμπόρου Ν και αγόρασε εμπορεύματα αξίας 3.000 ευρώ και έδωσε για εξόφλησή τους την παραπάνω ισόποση επιταγή. Την ίδια ημέρα (16.11.2003) ο διαχειριστής της εταιρείας Γ ζήτησε από την πληρώτρια τράπεζα να μη πληρωθεί η άνω επιταγή λόγω κλοπής της. Ο έμπορος Ν χωρίς να το γνωρίζει, καλόπιστα ενεργώντας, εμφάνισε την επομένη την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε, αν και υπήρχε επαρκές υπόλοιπο λόγω ανακλήσεώς της από τον διαχειριστή Γ για την παραπάνω αιτία. Μετά ταύτα ο Ν πέτυχε την έκδοση Διαταγής Πληρωμής τόσο σε βάρος της ΕΕ όσο και του διαχειριστή της Γ ατομικά και κοινοποίησε σ’ αυτούς επιταγή προς πληρωμή. Η ΕΕ και ο Γ άσκησαν ανακοπή για την ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής λόγω κλοπής της επιταγής, ο Γ δε επιπροσθέτως για το λόγο ότι αυτός σε κάθε περίπτωση, δεν ευθύνεται, καθότι είναι ετερόρρυθμο μέλος της ΕΕ.

Ερωτάται:

1.Ο διαχειριστής της εταιρείας (ΕΕ) Γ μπορεί νόμιμα να αποποιηθεί της ευθύνης του λόγω της ιδιότητός του ως ετερορρύθμου μέλους της ΕΕ;

2.Προβάλλεται νόμιμα από την ΕΕ και τον Γ έναντι του καλοπίστου Ν, ως λόγος ανακοπής, η ένσταση κλοπής της επιταγής;

3.Αν στο παραπάνω ιστορικό ο Κ επιπροσθέτως πλαστογραφούσε την επιταγή και έγραφε σ' αυτή το ποσό των 8.000 ευρώ - αντί του αρχικού 3.000- ,η ΕΕ και ο διαχειριστής της Γ θα μπορούσαν να προβάλουν νομίμως κατά του Ν την ένσταση πλαστογραφίας και να πετύχουν την ακύρωση της Δ/γής Πληρωμής για το λόγο αυτό;

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Α, στις 10/7/2004 πήγε στο μπαρ του Β στην Αθήνα, όπου κατανάλωσε διάφορα ποτά αξίας 150 ευρώ. Όταν θέλησε να πληρώσει και του ζητήθηκε το ως άνω ποσό, το θεώρησε υπερβολικό και αρνήθηκε να το πληρώσει. Τότε ο B τον ακινητοποίησε και του πήρε από την τσέπη του παντελονιού του τα 150 ευρώ, που τού όφειλε.

Ερωτάται: Ποία είναι η ποινική ευθύνη του B;

Θέμα 2ο:

Ο Α, έχοντας αποφασίσει να κλέψει τον B, την 1-7-2004 πήγε στο σπίτι του

στο Μαρούσι, την ώρα που αυτός έλειπε στην υπηρεσία του, και δήλωσε στη σύζυγό του Γ ότι ήταν δήθεν συνάδελφος του άνδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου και ότι τον έστειλε να πάρει ένα έγγραφο από το γραφείο του, που αφορούσε την υπηρεσία του για να τού το παραδώσει.

Η Γ, αφού πείστηκε στα λεγόμενά του, επέτρεψε σ' αυτόν να εισέλθει στην οικία και στο δωμάτιο, όπου το γραφείο του συζύγου της, απ' όπου ο Α αφαίρεσε, εκμεταλλευόμενος και την απασχόληση της Γ στην κουζίνα, 1000 ευρώ, τα οποία βρήκε στο γραφείο. Αμέσως μετά αποχώρησε από την οικία του B, αφού πήρε μαζί του προς παραπλάνηση της Γ και ένα έγγραφο για να το δώσει δήθεν στον B.

Ερωτάται: Ποια η ευθύνη του Α και πως στοιχειοθετείται η αξιόποινη πράξη του;

Ε. Ποινική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Ο Α που έχει καταδικασθεί από το Τριμελές Πλημ/κείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών για το αδίκημα της πλαστογραφίας και έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα έφεση, καλείται να δικαστεί εκ νέου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 20 Οκτωβρίου 2004, μετά από νομότυπη κλήτευσή του. Κατά την ημερομηνία αυτή μεταβαίνοντας από το σπίτι του στο Δικαστήριο με το μετρό καθυστερεί λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να μην είναι παρών κατά την εκφώνηση της υπόθεσής του.

Ερωτάται:

1) Tι θα αποφασίσει το Τριμελές Εφετείο Αθηνών;

2) Ποια ένδικα μέσα ή βοηθήματα θα συμβουλεύατε τον Α ν' ασκήσει κατά της απόφασης του Εφετείου που θα εκδοθεί;

3) Στα ένδικα μέσα ή βοηθήματα που θα τού προτείνατε, θα πρέπει ο Α να υποβάλει τον εαυτό του σ’ εκτέλεση της απόφασης;

4) Ποια χρονική προθεσμία έχει ο Α ν’ ασκήσει τα προτεινόμενα ένδικα μέσα ή βοηθήματα;

5) Έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα ένδικα αυτά μέσα ή βοηθήματα μετά την πάροδο της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται από τον νόμο και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Αιτιολογήστε τις απόψεις σας.

Θέμα 2ο:

Ο Α έχει κληθεί για ανάκριση στον 5o Τακτικό Ανακριτή Αθηνών, προκειμένου να απολογηθεί για το αδίκημα της ληστείας. Μετά τη διενέργεια της ανάκρισης ο Ανακριτής θεωρεί ότι ο Α πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ο Εισαγγελέας προτείνει την προσωρινή του κράτηση.

Μετά τα παραπάνω δεδομένα ερωτάται:

1) Ποιος θα λύσει την διαφωνία μεταξύ Ανακριτή και Εισαγγελέα;

2) Μέχρι να λυθεί η παραπάνω διαφωνία θα επιτραπεί στον Α να φύγει ελεύθερος ή θα κρατηθεί;

3) Κατά της απόφασης που θα λύσει την διαφωνία μεταξύ Ανακριτή και Εισαγγελέα επιτρέπεται προσφυγή και εάν ναι, σε πόσο χρονικό διάστημα;

4) Εάν τού επιβληθούν περιοριστικοί όροι, είναι δυνατόν οι όροι αυτοί μεταγενέστερα να αντικατασταθούν με προσωρινή κράτηση, και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

5) Εάν του επιβληθεί προσωρινή κράτηση πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο αυτή και με ποιες προϋποθέσεις;

Αιτιολογείστε τις απόψεις σας.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...