Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2005

Θέματα Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Οκτώβριος 2005

Α. Αστικό Δίκαιο

Ο Α κατά το θάνατό του αφήνει ως κληρονομική περιουσία ένα ακίνητο (α). Προτού οι κληρονόμοι του, που βρίσκονται εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, πληροφορηθούν το θάνατο του Α, ο Β κατορθώνει, με ψεύτικα χαρτιά να εκδώσει κληρονομητήριο όπου αναγράφεται ως μόνος κληρονόμος του Α και προβαίνει σε συμβολαιογραφική αποδοχή της κληρονομίας μεταγράφοντας τη σχετική πράξη. Στην αποδοχή δηλώνει ότι η κληρονομική περιουσία περιλαμβάνει δύο ακίνητα, εκείνο που πραγματικά ανήκε στον Α και ένα άλλο, άσχετο, το (β).

Ο Β διαπραγματεύεται με τον καλόπιστο Δ να του πουλήσει το ακίνητο (β) καθώς και ένα ζωγραφικό πίνακα που κάποιος φίλος του είχε δώσει σ’ αυτόν (τον Β), προς φύλαξη. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ο Β δίνει στον Δ τον πίνακα για να γίνει εξέταση της γνησιότητάς του. Κατά την εξέταση ο Δ πληροφορείται ότι ο πίνακας δεν ανήκει στο Β. Παρά ταύτα ο Β και ο Δ καταρτίζουν τη σύμβαση για την πώληση του ακινήτου και του πίνακα.

Ερωτάται:

1) Απέκτησε ο Δ κυριότητα στο ακίνητο και τον πίνακα;

2) Αν απέκτησε (ή, υποθετικά, αν αποκτούσε) θα είχαν κάποια αξίωση εναντίον του οι κύριοι των αντικειμένων αυτών;

3) Αν δεν απέκτησε (ή, υποθετικά, αν δεν αποκτούσε) θα είχε αυτός κάποια αξίωση κατά του Β;

Β. Πολιτική Δικονομία

1. Ο Α προκειμένου να πληρωθεί απαίτησή του κατά του Β, επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση επί ακινήτου του, αφού, προηγουμένως επέδωσε σε αυτόν επιταγή προς πληρωμή. Ο πλειστηριασμός πραγματοποιήθηκε και το ακίνητο κατακυρώθηκε στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος κατέβαλε το πλειστηρίασμα, παρέλαβε την περίληψη κατακυρωτικής εκθέσεως και την μετέγραψε στο Υποθηκοφυλακείο.

2. Επί του πλειστηριασθέντος ακινήτου είχαν εγγραφεί, προ της επιβολής της αναγκαστικής κατασχέσεως, προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες υπέρ διαφόρων δανειστών του οφειλέτου και οι οποίες ασφάλιζαν τις, διαφορετικές, απαιτήσεις τους κατ’ αυτού.

3. Όλοι, πλην ενός, εκ των προσημειούχων - ενυποθήκων δανειστών αναγγέλθηκαν εμπροθέσμως στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο και κατέθεσαν σ’ αυτόν όλα τα αποδεικνύοντα την απαίτηση και το προνόμιό τους έγγραφα. Ο μη εμπροθέσμως αναγγελθείς δανειστής απώλεσε την προθεσμία αναγγελίας από δική του υπαιτιότητα (αμέλεια) και μόνο.

Το πλειστηρίασμα που επετεύχθη δεν επαρκούσε για την ικανοποίηση όλων των αναγγελθεισών απαιτήσεων και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να συνταγεί πίνακας κατατάξεως αναγγελθέντων δανειστών.

4. Μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού συνέβησαν τα εξής πραγματικά περιστατικά:

Α) Ο οφειλέτης άσκησε ανακοπή κατά της επισπευδόμενης σε βάρος του εκτελέσεως, με την οποία ζήτησε την ακύρωσή της, προβάλλοντας, για πρώτη φορά, τον ισχυρισμό ότι είναι άκυρη η επισπευδόμενη εκτέλεση, διότι έχει εξοφλήσει την απαίτηση του Α, πριν από την διενέργεια του πλειστηριασμού.

Β) Δημοσιεύθηκε απόφαση του Ειρηνοδικείου, με την οποία διατάσσεται η ανατροπή της επιβληθείσας αναγκαστικής κατάσχεσης.

Διευκρινίζονται και τα εξής πραγματικά περιστατικά:

- Ουδείς άλλος, πλην των ανωτέρω προσημειούχων - ενυποθηκών δανειστών, αναγγέλθηκε.

- Οι προσημειούχοι δανειστές δεν είχαν ξεκινήσει, μέχρι της αναγγελίας την διαδικασία επιδικάσεως των απαιτήσεών τους, οι οποίες ασφαλίζονται με τις προσημειώσεις υποθήκης.

Ερωτήσεις:

1. Ποια είναι η πρώτη, μετά την επιταγή, και ποια η τελευταία πράξη εκτελέσεως στην παραπάνω υπόθεση;

2. Η ανακοπή ακυρώσεως της εκτελεστικής διαδικασίας, την οποία άσκησε ο Β, μετά διενέργεια του πλειστηριασμού, είναι εμπρόθεσμη ή όχι;

3. Εξέπεσε ή όχι ο μη εμπροθέσμως, από δική του αμέλεια, δανειστής, από το δικαίωμα του να αναγγείλει την απαίτησή του (και να συμμετάσχει έτσι στην διανομή του πλειστηριάσματος);

4. Ο συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει τον πίνακα κατατάξεως αναγγελθέντων δανειστών οφείλει ή όχι να λάβει υπόψη του την ημερομηνία εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο των εμπραγμάτων βαρών (προσημειώσεων υποθήκης - υποθηκών);

5. Πως πρέπει να καταταγούν οι αναγγελθείσες απαιτήσεις που απολαύουν του προνομίου των προσημειώσεων υποθήκης και πως πρέπει να καταταγούν οι αναγγελθείσες απαιτήσεις που απολαύουν του προνομίου υποθήκης;

6. Η διαταχθείσα ανατροπή κατασχέσεως, μετά την διενέργεια του πλειστηριασμού, καθιστά ή όχι άκυρο τον πλειστηριασμό;

Θα πρέπει να απαντηθούν τέσσερις (4), τουλάχιστον, από τις παραπάνω ερωτήσεις.

Όλες οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

Γ. Εμπορικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Συστήνεται ΕΠΕ μεταξύ δύο εταίρων, ο ένας με ποσοστό 30% και ο άλλος με ποσοστό 70%. Οι εταίροι μεταξύ τους συμφωνούν και πράγματι διορίζουν τρίτο διαχειριστή γιατί έχουν και άλλες δραστηριότητες και δεν μπορούν να απασχοληθούν με την καθημερινή διαχείριση της ΕΠΕ. Ο ένας εκ των εταίρων, όμως, που έχει ποσοστό 70% στην ΕΠΕ, εκδίδει και υπογράφει επιταγή της ΕΠΕ, την οποία παραδίδει σε προμηθευτή της ΕΠΕ για εξόφληση παραγγελίας της. Στη συνέχεια ο προμηθευτής οπισθογράφει και παραδίδει την ίδια επιταγή σε δικό του οφειλέτη. Όταν εμφανίζεται η επιταγή προς πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα, εκείνη διαπιστώνει, ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στη Τράπεζα για την πληρωμή της.

Ερώτηση:

Εναντίον ποίου ή ποίων θα στραφεί ο κομιστής της επιταγής με βάση τον τίτλο και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει για την πληρωμή της;

Θέμα 2ο:

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Ανωνύμου Εταιρείας εμφανίζονται δύο νομικοί σύμβουλοι ενός μετόχου με ποσοστό 10%, οι οποίοι δηλώνουν ότι επιθυμούν να παραστούν στην Συνέλευση.

Ερωτήσεις:

α) Πως θα μπορέσουν να επιτύχουν την σύμφωνα με τον νόμο παρουσία τους σε αυτή;

β) Μπορούν να λάβουν μέρος στις συζητήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να ψηφίσουν για τη λήψη αποφάσεως;

Θέμα 3ο:

Ένας φίλος σάς ζητά να αρχίσετε την διαδικασία για την καταχώρηση της λέξεως ADIDAS ως σήματος που θα διακρίνει τρόφιμα και παρεμφερή είδη. Η λέξη αυτή, όπως είναι γνωστό, διακρίνει αθλητικά παπούτσια, ρούχα και αθλητικά είδη γενικότερα. Τι θα τον συμβουλεύατε;

Σημείωση: Πρέπει να απαντηθούν και τα τρία θέματα.

Δ. Ποινικό Δίκαιο

Θέμα 1ο:

Ο Α πυροβολεί κατά του Β, με πρόθεση να τον θανατώσει. Νομίζοντας δε ο Α ότι ο Β είναι ήδη νεκρός από τον πυροβολισμό και για να μη αποκαλυφθεί η ενέργειά του, ρίπτει αυτόν στην θάλασσα. Όμως, ο Β δεν είχε πράγματι αποθάνει από τον πυροβολισμό, αλλά θανατώθηκε από πνιγμό στην θάλασσα, στην οποία έρριψε αυτόν ο Α.

Ποια ή ποιες αξιόποινες πράξεις ετέλεσε ο Α με τα ανωτέρω περιστατικά;

Θέμα 2ο:

Ο Α αφαιρεί το αυτοκίνητο του Β, από τον χώρο σταθμεύσεώς του, για να το πωλήσει στον Ε, έμπορο μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ο Ε αρνείται να αγοράσει το ανωτέρω αυτοκίνητο και ο Α αποστέλλει μήνυμα στον Β, με το οποίο τον πληροφορεί ότι, για να επιστρέψει το αυτοκίνητο σ’ αυτόν και να μη το καταστρέψει, πρέπει ο Β να του δώσει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, τοποθετώντας αυτό στο σημείο Σ.

Ο Β, για να επιτύχει την επιστροφή του αυτοκινήτου του, τοποθετεί το ανωτέρω χρηματικό ποσό στο σημείο Σ και ο Α παραλαμβάνει αυτό και επιστρέφει το αυτοκίνητο στον χώρο σταθμεύσεως από τον οποίο το είχε αφαιρέσει.

Ποια η ποινική ευθύνη του Α;

Ε. Ποινική Δικονομία

Θέμα 1ο:

Ο επιχειρηματίας Αύγουστος Αυγουστίδης σας αναθέτει την εντολή να φροντίσετε για την άσκηση ποινικής δίωξης και να διασφαλίσετε την παράσταση πολιτικής αγωγής, στις αντίστοιχες ποινικές δίκες κατά του εκδότη τριών τραπεζικών επιταγών Κ. Κακογιάννη, που εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα στην πληρώτρια τράπεζα και σφραγίσθηκαν ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων. Ειδικότερα:

α) Η πρώτη επιταγή εξεδόθη σε διαταγή του Αύγουστου Αυγουστίδη (προσωπικά).

β) Η δεύτερη σε διαταγή της εταιρείας "Κέρδος ΑΒΕΕ", στην οποία ο Αύγουστος Αυγουστίδης είναι κύριος μέτοχος, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος.

γ) Η τρίτη σε διαταγή της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης "Α. Αυγουστίδης - Δ. Χαρισόπουλος ΕΠΕ", της οποίας ο Αύγουστος Αυγουστίδης κατέχει τα ενενήντα από τα εκατό εταιρικά μερίδια, αλλά καταστατικός διαχειριστής είναι ο Δ. Χαρισόπουλος.

Και οι τρεις επιταγές παρέμειναν στους λήπτες μέχρι τη σφράγισή στις 7 Σεπτεμβρίου 2005.

Ερωτάται:

1) Ποιος θα είναι ο εγκαλών και ποια νομιμοποιητικά στοιχεία θα ζητήσετε για κάθε περίπτωση, ώστε οι εγκλήσεις να είναι παραδεκτές και νόμιμες;

2) Ποια είναι η τελευταία ημέρα υποβολής των εγκλήσεων;

3) τι θα περιβάλετε στη δήλωση περί παραστάσεως πολιτικής αγωγής;

4)Τι θα πράξετε αν διαπιστώσετε στις 13.30 η ώρα της τελευταίας ημέρας, ότι έχετε ξεχάσει να υποβάλλεται τις εγκλήσεις στον Εισαγγελέα;

Θέμα 2ο:

Ο έμπορος αυτοκινήτων "Χ", μόνιμος κάτοικος στο πατρικό του σπίτι στην οδό Τζαβέλλα αρ. 53 στο Χαλάνδρι, διατηρούσε ατομική επιχείρηση στην οδό Αχαρνών αρ. 61, η οποία σφραγίσθηκε συνεπεία πτωχεύσεως το Μάιο του 2003. Τον Οκτώβριο του 2005 ο Χ πληροφορείται ότι τον αναζητά η Ασφάλεια για ποινικές εκκρεμότητες. Σπεύδει ανήσυχος στο γραφείο σας, σας εξουσιοδοτεί να ενεργήσετε και εσείς βρίσκετε ότι εκκρεμούν σε βάρος του τα εξής διωκτικά:

1) Τρεις αποφάσεις εκδοθείσες το 2004 από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με τις οποίες καταδικάσθηκε ερήμην και ως αγνώστου διαμονής, σε ποινές φυλάκισης 18, 10 και 8 μηνών αντίστοιχα, για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. Η ερήμην του και ως αγνώστου διαμονής εκδίκαση των υποθέσεων, έγινε μετά από αναζήτησή του στην οδό Αχαρνών αρ. 61, βεβαίωση ότι μετώκησε σε άγνωστη διεύθυνση και νομότυπη κλήτευσή του στο Δήμο Αθηναίων.

2) Μια απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών, με την οποία είχε καταδικασθεί παρών σε ποινή φυλάκισης δεκαπέντε μηνών για υπεξαίρεση και είχε ασκήσει έφεση, η οποία όμως είχε απορριφθεί ως ανυποστήρικτη στις 20 Μαρτίου 2005. Από τα αποδεικτικά επίδοσης που εξετάσατε προσεκτικά, προκύπτει ότι κλητεύθηκε εμπρόθεσμα με θυροκόλληση στην οδό Τζαβέλλα αρ. 53 του Χολαργού, ενώ η κλήση επιδόθηκε και στον διορισθέντα στο εφετήριο αντίκλητό του.

3) Την υπ' αριθμ. 114328/10-10-2004 απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε ερήμην σε ποινή φυλάκισης 40 ημερών για παράβαση του ΚΟΚ, ως γνωστής διαμονής αφού είχε παραλάβει ο ίδιος το κλητήριο θέσπισμα στην κατοικία του. Από την έρευνα που διενεργήσατε, διαπιστώσατε ότι η απόφαση αυτή δεν έχει καταχωρηθεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 εδ. α΄ ΚΠΔ.

4) Την υπ' αριθμ. 25326/15-3-1993 απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου Άρτας, με την οποία έχει καταδικασθεί σε συνολική ποινή φυλάκισης 30 μηνών για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμιση. Διαπιστώνετε ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη από τις 30 Ιουνίου 1994, οπότε εξέπνευσαν όλες οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα στην κλήτευση και τα αποδεικτικά επίδοσης.

Ερωτάται: Σε ποια ένδικα μέσα, βοηθήματα ή ενέργειες θα προσφύγετε, προκειμένου να αποτρέψετε την επαπειλούμενη σύλληψή του εντολέως σας, εξουδετερώνοντας τα προαναφερόμενα εναντίον του διωκτικά και εξαφανίζοντας. εάν αυτό είναι εφικτό, τις αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις;

Σημείωση: να απαντήσετε στις τρεις από τις τέσσερις ερωτήσεις του πρώτου θέματος και για τα τρία από τα τέσσερα διωκτικά - αποφάσεις - του δεύτερου θέματος.

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
09:52
02/12/22
Αγαπητές και αγαπητοί συνάλδεφοι,  παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης...
Εκδηλώσεις
13:25
01/12/22
Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, επιθυμώντας να δώσει βήμα στους νέους...
Εκδηλώσεις
18:11
30/11/22
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη». Το...
Εκδηλώσεις
18:02
30/11/22
Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στη διαδικτυακή  επιστημονική εκδήλωση με...
13:31
30/11/22
Από Δικηγορικό γραφείο (στο κέντρο της Αθήνας) συνεργαζόμενο με Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών...
Εκδηλώσεις
11:00
29/11/22
Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά με θέμα διοργανώνουν ημερίδα...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:16
28/11/22
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και η Νομική Σχολή του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:56
21/11/22
Σας παραπέμπουμε στο link του σεμιναρίου για το οποίο προσφέρεται έκπτωση 44% στα μέλη της ΕΑΝΔΑ:...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
11:11
21/11/22
Το 1ο Συνέδριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Just in Case βρίσκεται ακριβώς στην τομή...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
18:22
17/11/22
Στις 25 και 26 Νοεμβερίου θα διεξαχθεί το Συνέδριο της ELSA Greece με θέμα "Σύγχρονες Πτυχές...