Θέματα Προφορικών Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Μάιος 2008

Θέματα Προφορικών Εξετάσεων Δ.Σ.Α. - Μάιος 2008

Αστικό Δίκαιο

1) Τι είναι ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος;
2) Τι είναι εκχώρηση απαίτησης;
3) Σύμβαση υπέρ τρίτου και σύμβαση κατά τρίτου
4) Διαιρετή παροχή
5) Ενοχή εις ολόκληρον
6) Σωρευτική αναδοχή χρέους
7) Ανανέωση χρέους
8) Ένσταση συμψηφισμού
9) Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων
10) Τι είναι υπομίσθωση
11) Αγωγή διεκδικήσεως
12) Μπορεί να έχουμε αναγνωριστική αγωγή κυριότητας χωρίς να ζητείται απόδοση; (Ναι, όταν το ακίνητο δεν το έχουμε χάσει, έχουμε δηλαδή ακόμα τη νομή, Κ.Πολ.Δ. 70)
13) Τι είναι ενοχή;
14) Ενοχή γένους-είδους
15) Πώς γίνεται ο γάμος μεταξύ ετεροδόξων;
16) Ακυρώσιμος γάμος
17) Γονική μέριμνα (πότε παύει, ποιος την ασκεί)
18) Πότε αφαιρείται η επιμέλεια του παιδιού και δίνεται σε τρίτο;
19) Μπορεί πρόσωπο να υιοθετηθεί από δύο; (Ναι, αν παντρευτεί αυτός που έχει ήδη υιοθετήσει ένα τέκνο).
20) Ποιοι είναι συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή;
21) Πότε παύει η συγγένεια εξ αγχιστείας; (Ποτέ!)
22) Οι σύζυγοι είναι συγγενείς; (Όχι!)
23) Ποιους μάρτυρες δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε μια διαθήκη;
24) Μίσθωση
25) Πώληση με δοκιμή
26) Εκχώρηση χρέους
27) Σύμφωνο εξώνησης
28) Υπερημερία δανειστή-οφειλέτη
29) Τι μπορεί να κάνει ο αγοραστής; (ΑΚ 540)
30) Τι είναι ανανέωση χρέους;
31) Τι είναι ποινική ρήτρα;
32) Νομή - Οιονεί νομή - Κατοχή
33) Ποια είναι τα εμπράγματα δικαιώματα;
34) Τι είναι μνηστεία; Πώς λύνεται;
35) Μεταβάλλεται το επώνυμο με το γάμο;
36) Πώς αποκτάται η κυριότητα επί των ακινήτων - επί των κινητών;
37) Ποιοι είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία;
38) Τι συγγένεια έχουν τα δεύτερα ξαδέρφια;
39) Τι είναι αγχιστεία;
40) Πώς μεταβιβάζεται η νομή; Πώς χάνεται;
41) Πώς προστατεύεται ο νομέας;
42) Τι είναι εξ αδιαιρέτου κυριότητα;
43) Τι είναι αρραβώνας; Ποια η τύχη του;
44) Τι είναι γάμος;
45) Λόγοι διαζυγίου εκτός του ισχυρού κλονισμού;
46) Συναινετικό διαζύγιο;
47) Πότε η σύζυγος κληρονομεί τα πάντα;
48) Πότε κληρονομεί εξ ολοκλήρου το Δημόσιο;
49) Κωλύματα γάμου
50) Τι είναι υποθήκη;
51) Πότε είναι ακυρώσιμη η δήλωση βουλήσεως; Πότε αποκλείεται η ακύρωση λόγω πλάνης;
52) Τι είναι μυστική διαθήκη;
53) Τι προβλέπεται στην περίπτωση που ο διαθέτης δεν γνωρίζει ελληνικά;
54) Πώς ανακαλείται η διαθήκη;
55) Τι γίνεται όταν έχουμε εγκαταστήσει με τη διαθήκη μέρος μόνο της κληρονομίας;
56) Νόμιμο ποσοστό μεσιτικής αμοιβής;

Πολιτική Δικονομία

1) Πλοίο ή αεροσκάφος μπορεί να κατασχεθεί;
2) Πώς δηλώνεται η παράσταση;
3) Αν έχουμε μια συναλλαγματική που δεν πληρώνεται τι μπορούμε να κάνουμε; (Να εκδοθεί διαταγή πληρωμής)
4) Αν κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής σε βάρος μου τι μπορώ να κάνω; (Ανακοπή σε προθεσμία 15 ημερών)
5) Η εκφώνηση απόφασης σαν τι ισχύει; (Σαν επίδοση)
6) Αν έχω κερδίσει την υπόθεση μπορώ να κάνω έφεση; (Ναι, αν δεν είμαι ικανοποιημένος ή ικανοποιήθηκαν μερικώς τα αιτήματά μου)
7) Αν διαφωνούν οι Πρόεδροι σε Πολυμελές δικαστήριο τι γίνεται; (Επικρατεί η πλειοψηφία και η μειοψηφία αναφέρεται στην απόφαση)
8) Τι έχει μια απόφαση στην αρχή της; (Σύνθεση δικαστηρίου, στοιχεία διαδίκων)
9) Πώς μπορεί να γίνει συμβιβασμός; (Και δικαστικώς και εξωδίκως. Ο ειρηνοδίκης έχει υποχρέωση να τον προσπαθήσει).
10) Παραίτηση από το δικόγραφο χωρίς να συναινεί ο αντίδικος γίνεται;
11) Ο περιορισμός του αιτήματος τι συνιστά; Μερική παραίτηση
12) Λόγοι διακοπής της δίκης
13) Πώς ασκείται η αγωγή; Τι συνέπειες έχει η άσκησή της;
14) Πώς ξεκινά η διαδικασία στο ακροατήριο;
15) Όταν η προφορική συζήτηση δεν είναι υποχρεωτική ποιά άλλη δυνατότητα υπάρχει;
16) Εκκρεμεί ποινικό δικαστήριο, μπορεί να αναβληθεί το πολιτικό;
17) Τι συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος μάρτυρας δεν ξέρει ελληνικά;
18) Σε ποιο δικαστήριο κατατίθεται το ένδικο μέσο;
19) Πόσοι βαθμοί δικαιοδοσίας πολιτικών δικαστηρίων υπάρχουν;
20) Ποιες διαφορές ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου; Του Μονομελούς Πρωτοδικείου;
21) Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να δικάσει την ανακοπή ή την αναψηλάφηση;
22) Αρμοδιότητα Εφετείων
23) Κατά τόπον αρμοδιότητα
24) Πού εισάγεται η ανταγωγή;
25) Μια απόφαση Πολυμελούς προσβάλλεται με ένδικο μέσο για το λόγο ότι ανήκει στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου;
26) Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι πότε μπορούν να παρασταθούν χωρίς δικηγόρο;
27) Προθεσμίες για κατάθεση προτάσεων ενώπιον Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου;
28) Στην απλή ομοδικία ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο;
29) Επιδόσεις δικογράφων
30) Η ομολογία συνιστά πλήρη απόδειξη; Δεσμεύει το δικαστήριο;
31) Σε περίπτωση κοινωνίας η αγωγή μπορεί να απευθυνθεί σε μερικούς;
32) Ποιος μπορεί να είναι διάδικος; Ποιος δικαιούται να ασκήσει αγωγή;
33) Πότε παύει η πληρεξουσιότητα;

Ποινικό Δίκαιο

1) Νόμοι προσωρινής ισχύος
2) Τι είναι κακούργημα;
3) Τι είναι κατάσταση ανάγκης; Πότε δεν αποκλείει το άδικο;
4) Έννοια του δόλου
5) Αδίκημα από αλλοδαπό σε ελληνικό αεροσκάφος
6) Ποιός νόμος εφαρμόζεται για πράξη ημεδαπού στην αλλοδαπή;
7) Πότε αποκλείεται η ποινική δίωξη για πράξη που τελέστηκε στην αλλοδαπή;
8) Τι είναι έγκλημα;
9) Τι είναι πράξη;
10) Χρόνος και τόπος τελέσεως - ποιοί είναι;
11) Πράξη εν βρασμώ ψυχής
12) Απρομελέτητος δόλος
13) Πλαστογραφία - υπάρχει κακουργηματική;
14) Κλοπή και πώς τιμωρείται;
15) Μπορεί να καταδικαστεί κάποιος για πλαστογραφία και απάτη;
16) Η απόπειρα απάτης απορροφάται από τη χρήση πλαστού;
17) Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης
18) Υπεξαγωγή εγγράφου
19) Εμπρησμός, ποινή του;
20) Τι είναι αξιόποινη πράξη;
21) Ποιος έχει δικαίωμα έγκλησης;
22) Ο βιασμός πώς διώκεται;
23) Ο 12χρονος μπορεί να κάνει έγκληση;
24) Πώς διαπράττεται η κλοπή, παραγραφή της
25) Περιπτώσεις διακεκριμένης κλοπής
26) Τι είναι άμυνα, περιπτώσεις υπέρβασης άμυνας
27) Τι είναι ποινή; Είδη ποινών
28) Τι είναι μετατροπή ποινής;
29) Ελαφρυντικές περιστάσεις
30) Υφαίρεση
31) Υπάρχει κακουργηματική υπεξαίρεση;
32) Τι είναι παρεπόμενες ποινές;
33) Μορφές συμμετοχής
34) Πότε αποκλείεται ο καταλογισμός;
35) Έννοια της απόπειρας-ποινή που επιβάλλεται στην απόπειρα
36) Απρόσφορη απόπειρα
37) Εξύβριση και πώς διώκεται;
38) Ποιος θεωρείται ανήλικος; Από ποια ηλικία καταλογίζονται οι πράξεις;
39) Τι είναι σωματική βλάβη;
40) Κλοπή χρήσης και πώς τιμωρείται;
41) Ανθρωποκτονία από πρόθεση-εν βρασμώ;
42) Τι είναι απέλαση;

Ποινική Δικονομία

1) Με συλλαμβάνουν, τι πρέπει να ρωτήσω; (Αν υπάρχει ένταλμα συλλήψεως)
2) Δικαίωμα να πάρω αντίγραφα της δικογραφίας
3) Απαραίτητη προϋπόθεση για κατ’ οίκον έρευνα; (Παρουσία δικαστικού λειτουργού)
4) Τι είναι κατάσχεση;
5) Διαφορά κλητηρίου θεσπίσματος και κλήσης
6) Μετά την επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος μπορώ να καλέσω μάρτυρα;
7) Αρχή της δημοσιότητας
8) Διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών
9) Ψευδορκία από μάρτυρα, πώς θα προστατεύσω τον πελάτη μου;
10) Πόσο κρατάει το αυτόφωρο;
11) Τελείωσε η ανάκριση, το κλητήριο θέσπισμα καλεί στο ακροατήριο, πώς λαμβάνω γνώση; (Πάω στην Εισαγγελία).
12) Απουσιάζει κάποιος στην Αμερική. Τι δυνατότητα υπάρχει ώστε να μη χαθεί η αποδεικτική δύναμη της καταθέσεώς του;
13) Μπορεί ο δικηγόρος να παρέμβει όσο μιλά ο μάρτυρας;
14) Πού κατατίθενται τα ένδικα μέσα;
15) Πώς γίνεται η παραίτηση από ένδικο μέσο;
16) Γίνεται παραίτηση με δήλωση;
17) Υποχρέωση εχεμύθειας δικηγόρου
18) Αυτόφωρο και προθεσμία για να πάει στον Εισαγγελέα
19) Κάτοικος Πειραιά. Ο πελάτης μου τον ξυλοκόπησε στην Αθήνα. Ποιο δικαστήριο έχει αρμοδιότητα;
20) Από ποιόν διενεργείται η προανάκριση;
21) Παραπομπή στην Κόρινθο κατά λάθος, εγώ ως δικηγόρος μπορώ να ασκήσω ένσταση; Πότε;
22) Ποιος διενεργεί την κύρια ανάκριση;
23) Ο ανακριτής διαφωνεί, μπορεί να επιστρέψει το φάκελο στον Εισαγγελέα; Σε ποιες περιπτώσεις;
24) Διαφωνία Εισαγγελέα-Ανακριτή, ποιός την επιλύει;
25) Ο ανακριτής συμμετέχει στο δικαστικό συμβούλιο;
26) Συνάφεια
27) Τι είναι η πραγματογνωμοσύνη;
28) Τεχνικός σύμβουλος
29) Μπορεί ο πολίτης να συλλάβει επ’ αυτοφώρω;
30) Έκθεση συλλήψεως
31) Αρμοδιότητες Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και Συμβουλίου Εφετών
32) Δικαιώματα δικηγόρου
33) Πότε ζητά αντίγραφα της δικογραφίας ο πολιτικώς ενάγων;
34) Μπορεί ο πολιτικώς ενάγων να παρασταθεί κατά την απολογία του κατηγορουμένου;
35) Πού δωσιδικεί ο δικηγόρος;
36) Εξύβριση σε δικαστήριο την ώρα της δίκης, μπορεί να δικάσει εκείνη τη στιγμή;
37) Ποιος ασκεί την ποινική δίωξη;
38) Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα να παραγγείλει την άσκηση ποινικής δίωξης;
39) Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι
40) Διαφορά μηνύσεως και εγκλήσεως
41) Έχει υποχρέωση ένας δημόσιος υπάλληλος να αναγγείλει ένα έγκλημα;
42) Τι είναι οι ένορκοι και πόσοι;
43) Πληρεξουσιότητα και τύπος
44) Τι γίνεται σε περίπτωση συμπλήρωσης του 18μηνου προσωρινής κράτησης;
45) Πότε εκτίεται η ποινή;
46) Η αναίρεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα;
47) Προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος
48) Αναβολή δίκης και διακοπή δίκης – ποια η διαφορά;
49) Δικαστήρια ανηλίκων, ποια είναι;
50) Ποιοι είναι οι διάδικοι στην ποινική δίκη;
51) Πότε αποκτά ο κατηγορούμενος την ιδιότητά του;
52) Στο κακούργημα έχουμε δικαίωμα έφεσης;
53) Υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης της ποινικής απόφασης;
54) Μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά αθωωτικής απόφασης;
55) Πόσο διαρκεί το αυτόφωρο;

Εμπορικό Δίκαιο

1) Τι είναι αξιόγραφα; Διακρίσεις αξιογράφων
2) Ποιες είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την άσκηση δικαιώματος που πηγάζει από αξιόγραφο;
3) Ποια είναι χρηματόγραφα;
4) Ποιο είναι αξιόγραφο κυκλοφορίας αγαθών; (Η φορτωτική)
5) Αξιόγραφα στον κομιστή-τι είναι;
6) Μεταβίβαση αξιογράφων πώς γίνεται;
7) Τι πρέπει να περιέχει μια έγκυρη επιταγή;
8) Διαφορές επιταγής-συναλλαγματικής
9) Πότε είναι πληρωτέα η επιταγή;
10) Μέσα δικαστικής προστασίας για ακάλυπτη επιταγή;
11) Παραγραφές αξιώσεων
12) Ποιος θεωρείται τελευταίος κομιστής
13) Ποιος θεωρείται νόμιμος κομιστής;
14) Διαφορές Ο.Ε.-Ε.Ε.;
15) Πώς αποκτά νομική προσωπικότητα μια Ο.Ε.;
16) Δικαιώματα του εταίρου στις προσωπικές εταιρίες;
17) Όνομα ετερόρρυθμου εταίρου μπορεί να πει σε επωνυμία εταιρείας;
18) Μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας και κατά του ομόρρυθμου εταίρου;
19) Η Α.Ε. τι εταιρεία είναι; Ποιο είναι το ανώτατο όργανο; Συνέλευση; Απαρτία;
20) Επωνυμία Α.Ε.
21) Ανάκληση επιταγής
22) Πότε παραγράφεται η αξίωση μιας συναλλαγματικής;
23) Είδη μετοχών
24) Αρχή της ενσωμάτωσης
25) Μπορεί να καταβληθεί μερικά το κεφάλαιο της ΑΕ;
26) Πόσα τουλάχιστον πρέπει να είναι τα μέλη του ΔΣ;
27) Αν ο σκοπός της ΑΕ είναι παράνομος τι γίνεται;
28) Ποια είναι η απαρτία ΓΣ στην ΑΕ;
29) Λόγοι λύσεως ΑΕ
30) Πτώχευση ΑΕ
31) Τύποι ΕΠΕ
32) Στην ΑΕ μπορεί να συμμετάσχει ΕΠΕ;
33) Το καταστατικό της ΕΠΕ ελέγχεται;
34) Αξιόγραφα που βεβαιώνουν αξία αλλά δεν ενσωματώνουν δικαίωμα;
35) Λόγοι λύσεως ΟΕ;
36) Ανάκληση επιταγής
37) Σφράγιση επιταγής
38) Δικαίωμα καταγγελίας Ο.Ε.
39) Κατάσχεση εταιρικού μεριδίου στην ΕΠΕ
40) Εμφάνιση επιταγής για πληρωμή πέραν του 8μέρου,θα πληρωθεί;
41) Μπορεί να ασκηθεί μήνυση για ακάλυπτη επιταγή;
42) Πράξεις της ΑΕ που δημοσιεύονται
43) Πόσα τουλάχιστον πρέπει να είναι τα μέλη του ΔΣ της ΑΕ;
44) Πόσα είδη ΓΣ έχουμε σε μια ΑΕ;
45) Κάποιος έχει 100.000 € και δεν θέλει να ρισκάρει, τι εταιρεία θα του προτείνατε να συστήσει;
46) Πώς μεταβιβάζονται οι ονομαστικές μετοχές;
47) Λόγοι λύσης Ο.Ε.
48) Ποια είναι τα δικαιώματα ενός εταίρου σε προσωπική εταιρεία;
49) Ποια είναι τα καθήκοντα των διαχειριστών;
50) Υπάρχει περίπτωση ο ετερόρρυθμος εταίρος να έχει πλήρη ευθύνη;
51) Πόσα φυσικά πρόσωπα συμβάλλονται στη συναλλαγματική;
52) Πώς μεταβιβάζεται η συναλλαγματική;
53) Πώς αποκτούν νομική προσωπικότητα οι διάφορες εταιρείες;
54) Πώς ευθύνονται οι εταίροι της ΟΕ;
55) Τι είναι έμπορος;
56) Παύση εταιρικής ιδιότητας
57) Έξοδος του εταίρου από ΟΕ
58) Μπορεί να συμφωνηθεί στην ΟΕ να μεταβιβάζεται το εταιρικό μερίδιο;
59) Δίγραμμη επιταγή - πού στηρίζεται;
60) Ο έλεγχος νομιμότητας στις ΑΕ με τον νέο νόμο έχει καταργηθεί;
61) Ποιο είναι το ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού μιας ΑΕ;
62) Τι είναι δεσμευμένες μετοχές;
63) Πότε παραγράφεται και ποια είναι η ευθύνη του εκδότη ακάλυπτης επιταγής;

Επιμέλεια: Όλγα Κελεπούρη

Τελευταία Νέα

Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
20:27
23/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
17:38
17/06/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:44
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:41
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:39
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
23:37
23/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
21:08
19/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:15
17/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
13:25
13/05/22
Αναρτάται η ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Eξετάσεων του ΔΣΑ, με τον πίνακα των υποψηφίων του...
Ανακοινώσεις ΕΑΝΔΑ
15:14
12/05/22
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών               ...